اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2132

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 7786/ت.ش مورخ 24/11/86 اداره تعاون شهرستان شهریار و مطابق مدارک ارائه شده خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که تحت شماره 2132 در مورخه 25/11/86 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1ـ موضوع شرکت: تهیه و تأمین مسکن جهت اعضاء. 2ـ مرکز اصلی شرکت: شهریار ـ ملارد ـ سراسیاب، خیابان معلم شرکت کشت و صنعت ملارد. 3ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت پنج سال. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ سیصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به دویست و پنجاه و یک سهم یک میلیون و پانصد هزار ریالی بانام که مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون و پانصد هزار ریال نقداً واریز گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5ـ مدیران و حق امضاء: آقای فرهاد رحیم سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد کعبه آهنگری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سلطانعلی فخرایی قرهبلاغ به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و همچنین آقای مجید افشار یوسفی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای فرهاد رحیم (رئیس هیئت مدیره) به اتفاق آقای مجید افشار یوسفی (مدیرعامل شرکت) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 6ـ بازرسان شرکت: شهرام عسگری و سیدرکنالدین حسینینژاد کبریا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 7ـ شرکاء و میزان سهام: سهامداران دویست و پنجاه و یک نفر و هر کدام نسبت به یک سهم از دویست و پنجاه و یک سهام شرکت را دارا میباشند. سرپرست ثبت اسناد شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی