اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 8820

شناسه ملی: 10780123314

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 22/10/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد مزرعه فراهانی و آقای محمود مزرعه فراهانی. 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان جواد مزرعه فراهانی بسمت رییس هییت مدیره و محمود مزرعه فراهانی بسمت عضو هییت مدیره و محمود مزرعه فراهانی بسمت مدیر عامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/11/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی