اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 348026

شناسه ملی: 10103915807

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران شهر چهاردانگه شهرک صنعتی جنوب خیابان رودخانه بزرگراه ایت اله سعیدی پاساژ بازاربزرگ امام رضا ع بلوک B پاساژ امام رضا طبقه زیر زمین واحد 1

کد پستی: 3319187737

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/19:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/08:

7,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل گردید و رضا طالب زاده به شماره ملی 163798XXXX سمت مدیر تصفیه انتخاب شد نشانی محل تصفیه به آدرس: تهران شهر چهاردانگه ـ شهرک صنعتی جنوب ـ خیابان رودخانه ـ بزرگراه ایت اله سعیدی ـ ـ پاساژ بازاربزرگ امام رضا (ع)بلوک B ـ پاساژ امام رضا ـ طبقه زیر زمین ـ واحد 1 ـ کدپستی 331918XXXX تعیین گردید. پ 960421XXXX92253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 19/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه آیت اله سعیدی چهار دانگه جنب بانک پاسارگاد بازار بزرگ امام رضا طبقه همکف پلاک 188 کدپستی 331918XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ آقای هدایت ترک به شماره ملی 393236XXXX با دریافت مبلغ 000/500/2 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/7 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 18/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 8/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم فرح احمدی به شماره ملی 393217XXXX به شماره شناسنامه 457 تاریخ تولد 27/6/1354 فرزند محمدشفیع با پرداخت مبلغ 000/250 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای رضا طالب زاده به شماره ملی 163798XXXX با پرداخت مبلغ 000/250/2 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/750/4 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/500/7 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فرح احمدی به شماره ملی 393217XXXX و آقای رضا طالب زاده به شماره ملی 163798XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فرح احمدی به شماره ملی 393217XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا طالب زاده به شماره ملی 163798XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا طالب زاده به شماره ملی 163798XXXX به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 13/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی