اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13051

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/5/86 با توجه خروج آقای عباس ژیانی از عضویت هییت مدیره و شرکت و استعفا اقای منصور بهداد از عضویت هییت مدیره آقایان حسین راست پور و احمد صایبی فر و خانم فریده طاهرزاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/5/86 خانم فریده طاهرزاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد صایبی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین راست پور به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی