اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13200

شناسه ملی: 14006674530

تاریخ ثبت: 1395/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 5613993648

آدرس: اردبیل شهر اردبیل علی آباد کوچه شهید حجتی یک کوچه شهید داود اکبری پلاک 22 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1395/12/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی غلامی به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران)مقصود یونسی به سمت رییس هییت مدیره میلاد یونسی به سمت نایب رییس هییت مدیره محمدرضا پیدایی به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی وقراردادها منفردا با امضای مقصود یونسی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961002XXXX24308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضاپیدایی با کد ملی 007823XXXX ، مقصود یونسی با کد ملی 393145XXXX ، میلاد یونسی با کد ملی 392049XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب و خدیجه بیات با کد ملی 393144XXXX به سمت بازرس اصلی و علی بیگی با کد ملی 305167XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 961002XXXX50160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مجتبی غلامی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، محمدرضا پیدایی به سمت رییس هییت مدیره و مهدی محمدی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی منفردا با امضای محتبی غلامی (مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960303XXXX04450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * مجتبی غلامی با کد ملی 006932XXXX ، محمدرضاپیدایی با کد ملی 007823XXXX و مهدی محمدی با کد ملی 111187XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. * عمران کمالی زاده پاشاکی با کد ملی 272259XXXX به سمت بازرس اصلی و منصور ولی زاده کله سر با کد ملی 146705XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960303XXXX90796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص ثابت بنای الوند راه درتاریخ 26/12/1395 به شماره ثبت 13200 به شناسه ملی 140066XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، راههای ریلی، تونلها، پلها، راهداری و عملیات آسفالتی و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پستهای توزیع و امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، سدها، بندها، و مخازن آب، تصفیه خانه ها و شبکه های آب و فاضلاب، آبرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، برقی، آب و گاز، امور پیمانکاری مربوط به جنگلداری، درختکاری، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت درمزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات وضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اردبیل-شهر اردبیل-علی آباد-کوچه شهید حجتی یک-کوچه شهید داود اکبری-پلاک 22 -طبقه همکف کدپستی: 561399XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 202/95/1451 مورخ 22/12/95 نزد بانک گردشگری اردبیل پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:رسول جعفری با کد ملی 146545XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شهرام آذربو با کد ملی 504985XXXX به سمت رییس هییت مدیره عفت عیسی زاده خیاوبا کد ملی 145029XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق بهادار با امضا رسول جعفری(مدیرعامل وعضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مهدی عبدالغفاری به شماره ملی 146592XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای امیرعباس ابراهیمی به شماره ملی 146172XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند وزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 951226XXXX14857 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی