اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 786

شناسه ملی: 14000170054

تاریخ ثبت: 1390/12/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/12/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/07:

50,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/21:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/1392 شرکت آرسین رایان شاران با مسیولیت محدود شماره ثبت 786 و شناسه ملی 140001XXXX4 تغییرات زیر بعمل آمد. 1 سرمایه شرکت بمبلغ 000/000/000/1 ریال یک میلیارد ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 001390XXXX110835XXXX رییس ثبت هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/7/1392 شرکت آرسین رایان شاران با مسیولیت محدود شماره ثبت 786 تغییرات زیر بعمل آمد. 1 آقای داریوش ضیایی با واگذاری سهام خود از شرکت خارج شدند. 2 خانم سیده نجیبه مدنی با خرید سهام وارد شرکت شدند. 3 سرمایه شرکت بمبلغ 000/000/50 ریال پنجاه میلیون ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 4 آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید، هشترود خیابان امام روبروی دارایی انتقال و ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 آقای محمود دهقانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم سیده نجیبه مدنی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضا منفرد محمود دهقانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 001390XXXX110794XXXX رییس ثبت هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/13:

خلاصه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/12/90 تحت شماره 786 و شناسه ملی 140001XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: فروش کامپیوتر و لوازم جانبی سیستم(سخت افزار و نرم افزار) طراحی، نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری طر احی، پیاده سازی و پشتیبانی سایت اینترنتی، تعمیرات تخصصی کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار) تعمیرات تخصصی ماشین های اداری(فتوکپی پرینتر فاکس ریسوگراف زیراکس) و فروش لوازم مصرفی و قطعات داخلی آن تعمیرات تخصصی تلفن همراه.(سخت افزار نرم افزار) ارایه کلیه خدمات کافی نت آموزش دروس تخصصی کامپیوتر طراحی و پیاده سازی سایت تبلیغاتی و گرافیکی فروش عمده و خرده لوازم التحریر اداری انجام امور تبلیغاتی ، طراحی و چاپ. 2 مرکز اصلی شرکت: هشترود خیابان امام پایین تر از شهرداری جنب گرمابه موسوی. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: یک میلیون ریال. 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: اقای محمود دهقانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای داریوش ضیایی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضا منفرد محمود دهقانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/12/90 تحت شماره 786 و شناسه ملی 140001XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: فروش کامپیوتر و لوازم جانبی سیستم(سخت افزار و نرم افزار) طراحی، نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری طر احی، پیاده سازی و پشتیبانی سایت اینترنتی، تعمیرات تخصصی کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار) تعمیرات تخصصی ماشین های اداری(فتوکپی پرینتر فاکس ریسوگراف زیراکس) و فروش لوازم مصرفی و قطعات داخلی آن تعمیرات تخصصی تلفن همراه.(سخت افزار نرم افزار) ارایه کلیه خدمات کافی نت آموزش دروس تخصصی کامپیوتر طراحی و پیاده سازی سایت تبلیغاتی و گرافیکی فروش عمده و خرده لوازم التحریر اداری انجام امور تبلیغاتی ، طراحی و چاپ. 2 مرکز اصلی شرکت: هشترود خیابان امام پایین تر از شهرداری جنب گرمابه موسوی. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: یک میلیون ریال. 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: اقای محمود دهقانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای داریوش ضیایی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضا منفرد محمود دهقانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی