اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1733

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 4/10/86 در محل شرکت تشکیل گردیده و تغییرات ذیل اتخاذ گردیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 - آقای صدرالله عطاپور با واگذاری ده سهم به زینب ظفری از شرکت خارج گردید. 2 - آقای زینب ظفری به سمت (مدیرعامل) و آقای غلامعلی انصاریان (رییس هییت مدیره) و جهانگیر ظفری به سمت (نایب رییس) هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی و اداری با امضای زینب ظفری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 - آقای فریدون انصاریان به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/01/25:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 22/1/84 شرکت خدماتی تاسیس اتی انصار کوهساران ( سهامی خاص) به شماره ثبت 1733 که در همان تاریخ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. 1 - اعضا هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال دیگر به شرح ذیل تعیین شدند . زینب ظفری به سمت مدیر عامل و جهانگیر ظفری به سمت رییس هییت مدیره و صدراله عطاپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامعلی انصاریان به سمت عضو اصلی هییت مدیره انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا زینب ظفری و فریدون انصاریان و مهر شرکت معتبر است. 2 - فریدون انصاریان به سمت بازرس اصلی و مسعود انصاری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی