اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 951

شناسه ملی: 10860600670

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: میانکوه کوی عسکری روبروی باشگاه ورزشی رفعت

کد پستی: 6378114355

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منا باقری به شماره ملی 175383XXXX و محمدکاظم باقری به شماره ملی 175505XXXX و کیخسرو باقری به شماره ملی 527928XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. عباس البوعبادی به شماره ملی 527977XXXX به عنوان بازرس اصلی، راحله نری میسایی به شماره ملی 527996XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970404XXXX67159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: منا باقری به شماره ملی 175383XXXX نایب رییس هییت مدیره و محمدکاظم باقری به شماره ملی 175505XXXX رییس هییت مدیره و کیخسرو باقری به شماره ملی 527928XXXX مدیرعامل امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرار داد ها و به طور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید همچین مکاتبات عادی ونامه ها با امضا رییس هییت مدیره (محمد کاظم باقری) یا سهامدار (مرتضی باقری) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 970404XXXX62639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایجاد و ساخت پل و آبنما، سدسازی، محوطه سازی، عملیات خاکی، سازه های بتنی و فلزی، ساخت سوله، مخزن سازی، تعمیر وساخت مخازن صنعتی و خانگی، واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، تامین قطعات صنعتی و غیر صنعتی، اجرای کف پوش خیابان ها و پیاده روها، جدول کاری، روتین منازل، سنگ کاری، داربست فلزی و شمع کوبی، اسکلت بتنی، زیرسازی آسفالت، راهسازی، جاده سازی، آسفالت کشی، مصالح ساختمانی، حمل و نقل درون شهری، راهبری خودروهای سبک وسنگین، تامین سرویس های ادارات و موسسات دولتی و خصوصی و ایاب و ذهاب کارکنان پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970404XXXX22608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی امیدیه به آدرس میانکوه کوی عسکری روبروی باشگاه ورزشی رفعت کدپستی : 637811XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 931202XXXX30485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کیخسرو باقری به شماره ملی 527928XXXX به سمت مدیرعامل، محمدکاظم باقری به شماره ملی 175505XXXX به سمت رییس هییت مدیره،منا باقری به شماره ملی 175383XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور وکلیه قراردادها و نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931202XXXX10633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیخسرو باقری به شماره ملی 527928XXXX ، محمدکاظم باقری به شماره ملی 175505XXXX ،منا باقری به شماره ملی 175383XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عباس البوعبادی به شماره ملی 527977XXXX به عنوان بازرس اصلی، راحله نری میسایی به شماره ملی 527996XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 931202XXXX62925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/91 شرکت سرزمین جاوید میانکوه (سهامی خاص) که کلاً ضمیمه نامه مورخ 5/4/91 به این اداره و اصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مرقوم به عمل آمده است. 1 ـ آقای کیخسرو باقری بسمت مدیر عامل و آقای محمد کاظم باقری بسمت رییس هییت مدیره و خانم منا باقری بسمت نایب رییس هییت مدیره کلاً برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا آقای محمد کاظم باقری (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر باشد. مراتب در تاریخ 5/4/91 شماره ثبت 951 بثبت رسید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1390 شرکت سرزمین جاوید میانکوه (سهامی خاص) که به ضمیمه نامه مورخ 24/11/1390 به این اداره واصل گردیده کلیه اعضا حاضر در جلسه موافقت نمودند که موضوعات رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستمهای سردکننده ساختمان، تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی و.. .)، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای ارتباطی داخلی ساختمان، ماسه پاشی (سندپلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیک) و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب و انکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های بازرگانی گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن بموضوع شرکت اضافه شود در نتیجه ماده دو اساسنامه بشرح فوق اصلاح میشود. مراتب در تاریخ 25/11/1390 ذیل ثبت شماره 951 بثبت رسید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/10/90 شرکت سرزمین جاویدمیانکوه(سهامی خاص)که کلاً ضمیمه نامه مورخ 1/11/90 به این اداره واصل گردیده، تغییرات زیردرگرفته شده است. 1 )آقای کیخسروباقری بسمت مدیرعامل وآقای محمدکاظم باقری بسمت رییس هییت مدیره وخانم مناباقری بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای مرتضی باقری بسمت عضو هییت مدیره کلاً برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 ) مقررشد کلیه اوراق واسنادبهادارتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادهاوعقود اسلامی واوراق عادی مکاتبات اداری با امضا آقایان مرتضی باقری عضو هییت مدیره یامحمدکاظم باقری رییس هییت مدیره ومهرشرکت معتبرباشد . 3 )آقای عباس آلبوعبادی بسمت بازرس اصلی وآقای سیدمحمود رضوی بسمت بازرس علی البدل کلاً برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت معین گردید. 5 )موضوعات ایجادوساخت پل وآبنما، سدسازی، محوطه سازی، عملیات خاکی، سازه های بتنی وفلزی، ساخت سوله، مخزن سازی، تعمیروساخت مخازن صنعتی وخانگی، واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، تامین قطعات صنعتی وغیرصنعتی، اجرای کفپوش خیابانها وپیاده روها، جدول کاری، روتین منازل، سنگ کاری، داربست فلزی وشمع کوبی، اسکلت بتنی، زیرسازی آسفالت، راهسازی، جاده سازی، آسفالت کشی، مصالح ساختمانی بموضوعات قبلی شرکت اضافه گرددودرنتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد. مراتب درتاریخ 5/11/90 ذیل ثبت شماره 951 به ثبت رسید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی