اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 230251

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/07/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران خ کارگر شمالی خ فرصت شیرازی

تاریخ تاسیس: 1383/07/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/05/30:

4,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/6/86 محل شرکت به تهران خ کارگر شمالی خ فرصت شیرازی پلاک 30 واحد 6 شمالی منتقل گردید. نام شرکت به شرکت حفاظتی و مراقبتی حامی نظم پویا تغییر یافت و ماده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/5/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمد رحیمی نژاد با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/6 ریال به مبلغ 000/000/4 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/13:

شرکت فوق در تاریخ 2/7/83 تحت شماره 230259 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرحهای حفاظتی و مراقبتی و مشاوره امور انتظامی از طریق گماردن نگهبان برای محلات (نگهبان محله) اماکن عمومی و خصوصی و همچنین اماکن دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی و قابل واگذاری به بخش خصوصی و نصب تجهیزات و سیستم های حفاظتی الکترونیکی و خرید و فروش تلفن های بی سیم و بی سیم پس از اخذ مجوزهای مربوطه و کلیه خرید و فروش وسایل تجهیزات حفاظتی مراقبتی اشخاص و نگهبانان با گرفتن مجوز لازم. 2 مرکزاصلی شرکت: تهران امیرآباد شمالی خ یکم (شکراله پور) ک مهرداد پ 1 ط اول. 3 سرمایه شرکت مبلغ: 000 ‚ 000 ‚ 6 ریال معادل ششصد هزار تومان گرفته که نقدا پرداخت گردید. 4 مدیران شرکت: ولی اله علمشاهی به سمت رییس هییت مدیره و محمد رحیمی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و هوشنگ ذوالفقاری به سمت مدیر عامل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به امضا هرسه نفر اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی