اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13056

شناسه ملی: 10800155823

تاریخ ثبت: 1390/07/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 7916786913

آدرس: 1 3 استان هرمزگان شهر بندرعباس رو به روی پمپ بنزین شهر نمایش ساختمان کاوار طبقه 4 واحد 2

تاریخ تاسیس: 1390/07/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/23:

110,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای رضا دانش به شماره ملی 785421XXXX ـ آقای عبدالحمید کمالی به شماره ملی 317885XXXX ـ خانم آرزو حمیدزادسنگاچین به شماره ملی 205298XXXX ـ خانم مریم پایکار به شماره ملی 472346XXXX ـ خانم سمیه انصاری به شماره ملی 339205XXXX به سمت بازرس اصلی ـ خانم زهره دزدمه به شماره ملی 229199XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب انتخاب گردیدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 931225XXXX43231 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ـ آقای رضا دانش به شماره ملی 785421XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای عبدالحمید کمالی به شماره ملی 317885XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم آرزو حمیدزاد سنگاچین به شماره ملی 205298XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم مریم پایکار به شماره ملی 472346XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931225XXXX70391 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/02/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم مریم پایکار به عنوان بازرس اصلی، خانم راضیه خوارزمی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 خانم مریم پایکار از عضو هییت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای عبدالحمید کمالی و آقای رضا دانش و آقای محمد بزله و خانم آرزو حمید زاد سنگاچین تا تاریخ 23/07/1392/3 سمت اعضا هییت مدیر ه بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد بزله به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا دانش به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم آرزو حمیدزاد سنگاچین به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالحمید کمالی به سمت رییس هییت مدیره و آقای دانش به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 03/04/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/07/1390 تحت شماره 13056 و شناسه ملی 108001XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/07/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام مطالبات و طراحی مفهومی پایه تحصیلی تهیه تدارک کالا ساخت و اجرای کلیه سازه ها تاسیسات و ابنیه فنی و مهندسی در کلیه رشته های شهرسازی و ساختمان راه و ترابری (راه آهن فرودگاه سازی بندر سازی) مهندسی آب (توسعه منابع آب سد سازی شبکه های آبیاری و کشاورزی خطوط انتقال و مخازن آب مشروب و تصفیه خانه ها جمع آوری آب های سطحی و عملیات فاضلاب مطالبات و سرمایه گذاری و بهره برداری آب شیرین کن های صنعتی) کشاورزی و آبزیان نظارت بر ساخت و راه اندازی و ارایه خدمات مهندسی در زمان بهره برداری و هم چنین مدیریت بر انجام مطالبات بر عملیات و اجرایی و مشاوره کلیه رشته های پیش گفته شده انجام عملیات بازرگانی (واردات و صادرات ترخیص کالا و کلیه عملیات مربوط به بازرگانی) و سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور تهیه و توزیع کالاهای مورد نیاز یا تولیدی صنایع فوق الذکر و همچنین تهیه یا تولید صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی همچنین تاسیس ماشین آلات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز اینگونه صنایع تامین نیروی انسانی و اجرای عملیات حفاری چاهها و مرمت آنها اجرای عملیات شبکه های برقی و تاسیسات برق و پست های برق (فشار قوی و ضعیف) تجارت الکترونیک خدمات بازرگانی ایجاد نمایشگاههای دایمی عرضه کالا و معرفی کالا بازاریابی مشاوره و طراحی وب سایت فعالیت های صنایع تولیدی و تبدیلی کلیه خدماتی که بدون ذکر نام با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان هرمزگان ـ شهر بندرعباس رو به روی پمپ بنزین شهر نمایش ساختمان کاوار طبقه 4 واحد 2 کدپستی 791678XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/110 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100/1 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/38 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 29/7208 مورخ 06/06/1390 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه امام حسین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیر شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای عبدالحمید کمالی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم مریم پایکار بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای رضا دانش بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای رضا دانش بسمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم سمیه انصاری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم نجیمه قهرمانی فرد به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ـ واحد ثبتی بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی