اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3688

شناسه ملی: 10260685033

تاریخ ثبت: 1392/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

کد پستی: 8194874871

آدرس: 1 3 استان اصفهان شهر اصفهان خانه اصفهان چهارراه نیرو هوایی کوی رضایی کوی بوستان کوچه شهید اکوان پلاک 65

تاریخ تاسیس: 1392/03/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/20:

موسسه فوق در تاریخ 20/03/1392 شماره ثبت 3688 و شناسه ملی 102606XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 20/03/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ایجاد دفتر خدمات حقوقی توسط آقای ابدال رستمی دارای پروانه مشاوره حقوقی به شماره 20267/187 م / پ صادره از طرف معاون محترم قضایی قوه قضاییه و رییس هییت اجرایی مشاوران حقوقی جهت ارایه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی، انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاه های خانواده شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده 5 دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن، هییت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، دیوان عدالت اداری، همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت 2 سال. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان اصفهان، شهر اصفهان خانه اصفهان، چهارراه نیرو هوایی، کوی رضایی، کوی بوستان، کوچه شهید اکوان، پلاک 65 ، کدپستی 819487XXXX ، تلفن 031144XXXX9 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای ابدال رستمی به سمت عضو هییت مدیره. 2 5 آقای ابدال رستمی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیر موسسه و با مهر موسسه معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 670410XXXX111273XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی