اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 198

شناسه ملی: 14005527371

تاریخ ثبت: 1394/10/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/10/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری ترجمه طلایی خزر درتاریخ 21/10/1394 به شماره ثبت 198 به شناسه ملی 140055XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: تهیه و تدوین و ترجمه متون غیر رسمی به زبان های خارجی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: بابلسر بلوار شهید شریفی مجتمع سیمیا واحد 107 سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد. که خانم زهرا صادقی دارای یک میلیون ریال سهم الشرکه می باشد اولین مدیران موسسه: ـ خانم زهراصادقی به شماره ملی 498997XXXX و کدپستی 475195XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای غلامرضا صادقی به شماره ملی 206069XXXX و کدپستی 475194XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) ـ آقای محمد نصرتی اندواری به شماره ملی 214051XXXX و کدپستی 461916XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای خانم زهراصادقی رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبرخواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش 941021XXXX41872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی