اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7087

شناسه ملی: 10861318908

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 6814684141

آدرس: جدید واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد بخش مرکزی شهر خرم آباد علوی کوچه فرعی شهید حشمت اله جزایری بن بست شهید سید فخرالدین رحیمی پلاک 23 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/02/15:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی خرم آباد از آدرس قبلی به آدرس جدید واقع در استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ علوی ـ کوچه (فرعی شهید حشمت اله جزایری) ـ بن بست شهید سید فخرالدین رحیمی ـ پلاک 23 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 681468XXXX تغییر یافت. ش 961226XXXX24646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حامد سپهوند به کد ملی 407286XXXX امیر سهیل سهرابی به کد ملی 006930XXXX سجاد میر به کد ملی 407329XXXX مهرزاد میر به کد ملی 407111XXXX هادی بسطامی به کد ملی 407265XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. فروزان زالی بهاروند به کد ملی 407306XXXX به سمت بازرس اصلی و فرزانه بیرانوند به کد ملی 407037XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. سمت اعضا هییت مدیره به شرح ذیل می باشد: مهرزاد میر به کد ملی 407111XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره سجاد میر به کد ملی 407329XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره حامد سپهوند به کد ملی 407286XXXX به سمت عضو هییت مدیره امیر سهیل سهرابی به کد ملی 006930XXXX به سمت عضو هییت مدیره هادی بسطامی به کد ملی 407265XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مهرزاد میر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960220XXXX55706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرزاد میربه شماره ملی 407111XXXX سجاد میر به شماره ملی 407329XXXX حامد سپهوند شماره ملی 407286XXXX هادی بسطامی به شماره ملی 407265XXXX امیر سهیل سهرابی به شماره ملی 006930XXXX بمدت دوسال انتخاب گردیدند. سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرزاد میربسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره سجاد میر بسمت نایب رییس هییت مدیره حامد سپهوند بسمت عضو هییت مدیره امیرسهیل سهرابی بسمت عضو هییت مدیره هادی بسطامی بسمت عضو هییت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد اوراق تعهدآوری بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضا مهرزاد میر همراه با مهر شرکت معتبر باشد. فروزان زالی بهاروند به شماره ملی 407306XXXX به عنوان بازرس اصلی فرزانه بیرانوند به شماره ملی 407037XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940210XXXX82629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

طبق صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده، عادی و هییت مدیره مورخ 15/2/91 شرکت مذکور تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 مهرزاد میر دارنده 85 سهم که 5 سهم از سهام خود را به هادی بسطامی واگذار نمود. در نتیجه سهام داران عبارتند از: مهرزاد میر 80 سهم سجاد میر 5 سهم حامد سپهوند 5 سهم امیرسهیل سهرابی 5 سهم هادی بسطامی 5 سهم. 2 موارد ذیل به فعالیت شرکت اضافه گردید: تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات برقی و امور پیمانکاری منابع طبیعی و آبخیزداری و کشاورزی و امور آشپزخانه و امور خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز با اخذ مجوزهای لازم. 3 آدرس شرکت از مکان قبل به آدرس جدید خرم آباد خیابان گلدشت شرقی خیابان رز کوچه رز 10 پلاک 5 تغییر یافت. 4 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/500 ریال افزایش یافت. منقسم به یکصد سهم 000/000/5 ریالی طبق گواهی 1232/91 ص 3701 مورخ 1/11/91 نزد بانک پاسارگاد شعبه خرم آباد تماما واریز گردید. 5 مهرزاد میر و سجاد میر و حامد سپهوند به سمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 مهرزاد میر به عنوان مدیر عامل و سجاد مدیر به سمت رییس هییت مدیره و حامد سپهوند به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 فروزان زالی بهاروند و فرزانه بیرانوند به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8 روزنامه صدای ملت جهت نشر آگهی تعیین شد. ش 1642911 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجتمع عمومی فوق العاده عادی و هییت مدیره مورخ 9/6/89 شرکت فوق تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 ـ هادی بسطامی دارنده 10 سهم با واگذاری سهام خود به سجاد میروحامدسپهوند بطور مساوی از شرکت مستعفی و هیچگونه سهام و سمتی در شرکت ندارد. 2 ـ سجاد میر به سمت رییس هییت مدیره، امیرسهیل سهرابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهرزاد میر به سمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور و غیره با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 3 ـ مهرزاد میر، امیرسهیل سهرابی، سجاد میروحامدسپهوند به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ فروزان زالی بهاروند و فرزانه بیرانوند به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 5 ـ روزنامه کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی