اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 328445

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران تهراننو سیمتری نیروی هوایی خ هشتم

تاریخ تاسیس: 1387/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/30:

13,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/04/1387 تحت شماره 328445 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/04/1387 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎شود: 1ـ موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی از سازمان و شهرسازی جهت اعضاء در قالب عقد قرارداد اجاره 99 ساله اخذ وام و تسهیلات از منابع بانکی و سایر منابع مجاز و اخذ کمکهای بلاعوض جهت ساخت واحدهای مسکونی اعضاء اجرا پروژههای مسکونی در زمینههای اعضاء مذکور در صورت اخذ مجوزهای قانونی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی و یا واگذاری احداث این پروژهها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز قانونی لازم. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 3 سال. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران تهراننو ـ سیمتری نیروی هوایی خ هشتم پ 209 ط دوم. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/13 ریال منقسم به 27 سهم 000/500 ریالی که تعداد 27 سهم با نام میباشد که مبلغ 000/500/13 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 186/1700 مورخ 26/03/1387 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5 ـ آقای بهروز امینیپناه به سمت رئیس هیئتمدیره. 2ـ5 ـ آقای مهدی آرونی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره. 3ـ5 ـ خانم سوسن حاجیابوالقاسم تاجرتهرانی به سمت عضو هیئتمدیره. 4ـ5 ـ آقای سیدمهرداد نکتهدان به سمت عضو هیئتمدیره. 5ـ5 ـ آقای ابوالقاسم کاظمی به سمت عضو هیئتمدیره (بعنوان عضو علیالبدل). 6ـ5 ـ آقای علی مهاجرانی به سمت عضو هیئتمدیره (بعنوان عضو علیالبدل). 7ـ5 ـ آقای پیروز نعمتیفر به سمت منشی هیئتمدیره به عنوان اعضاء هیئتمدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 8ـ5 ـ آقای سیدمهرداد نکتهدان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ و اوراق بهادار با امضاء ثابت سیدمهرداد نکتهدان مدیرعامل به اتفاق بهروز امینیپناه رئیس هیئتمدیره و در غیاب ایشان آقای مهدی آرونی نایب رئیس هیئتمدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامهها با امضاء مدیرعامل و در صورت لزوم رئیس یا نایب رئیس یا منشی هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. 8ـ بازرس اصلی و علیالبدل: 1ـ1 ـ آقای حسین رضازادهسفیده به عنوان بازرس اصلی. 2ـ2 ـ آقای هادی پیدازی به عنوان بازرس علیالبدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی