اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 12682

شناسه ملی: 10840431964

تاریخ ثبت: 1390/04/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/04/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/14:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مهدی ایروانی تفت به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا منتظری هدش به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ربابه منتظری هدش به سمت رییس هییت مدیره و خانم وحیده منتظری هدش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای تقی منتظری هدش به سمت منشی هییت مدیره و خانم سعیده منتظری هدش به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای تقی منتظری هدش به سمت مدیر عامل . 3 نام شرکت به گروه صنایع غذایی زرین مغز هدشی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 4 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای تقی منتظری هدش مدیر عامل و ربابه منتظری هدش رییس هییت مدیره و در غیاب ربابه منتظری هدش توام با امضای وحیده منتظری هدش نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای ربابه منتظری هدش رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 5 تراز مالی سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت. در تاریخ 05/11/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 934250XXXX111627XXXX مسیول اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/4/90 تحت شماره 12682 و شناسه ملی 108404XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریه 14/4/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ایجاد اشتغال و توسعه فرهنگ تعاون و مابقی به شرح ماده 3 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـمرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـاستان یزد ـ شهر یزد میدان همافر ابتدای خ ایمان خشکبار منتظری 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به یکصد و پنج سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد و پنج سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6675078/211/3810 مورخ 25/3/90 نزد بانک صندوق تعاون شعبه شهید مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم ربابه منتظری هدش به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محیده منتظری هدش به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم سعیده منتظری هدش به سمت عضو هییت مدیره(به عنوان عضو علی البدل). 4 ـ 5 ـ آقای تقی منتظری هدش به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای تقی منتظری هدش به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای تقی منتظری هدش مدیر عامل و ربابه منتظری هدش رییس هییت مدیره و در غیاب ربابه منتظری هدش توام با امضای وحیده منتظری هدش نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای ربابه منتظری هدش رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـاختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مهدی ایروانی تفت به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای محمد رضا منتظری هدش به عنوان بازرس علی البدل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی