اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/07/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/07/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/05:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی صنایع تبدیلی کامران شمال که در تاریخ 5/7/86 تحت شماره 1222 در دفتر ثبت شرکتهای داخلی این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - نام کامل شرکت و نوع آن: تعاونی صنایع تبدیلی کامران شمال 2 - موضوع شرکت: تولید سبزی خشک ، چیپس میوه و سبزیجات 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: علی آباد کتول، خیابان مرزعه، نرسیده به سه راهی ابراهیمی، فروشگاه همکار سیستم 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به 21 سهم 000/50 ریالی بانام که مبلغ 000/050/1 ریال آن طی گواهی شماره 351/3107 مورخ 18/6/86 صندوق تعاون شعبه علی آباد کتول نقدا پرداخت گردید. 6 - مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: محدثه اکبریان به سمت رییس هییت مدیره، محمد علی رحیمی به سمت نایب رییس، یوسف رحیمی به سمت منشی، خدیجه رحیمی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و یوسف رحیمی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین گردید و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یوسف رحیمی مدیر عامل و محدثه اکبریان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نامه های عادی با امضای یوسف رحیمی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 7 - بازرس اصلی و علی البدل شرکت: علی نظری فرزند قربان به شماره شناسنامه 3021 صادره شاهرود به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. 8 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی