اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 348304

شناسه ملی: 10260209531

تاریخ ثبت: 1385/08/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: شهر تهران میدان گلها ابتدای خ فتحی شقاقی پ 126 ط 2 واحد 4

کد پستی: 1431744547

تاریخ تاسیس: 1385/08/22

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهری همتیان نجف آبادی به شمار ملی 109024XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم عزت همتیان به شماره ملی 109149XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و معصومه قدیریان نجف آبادی به شماره ملی 109222XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951102XXXX98884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/22:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ترازنما گران سپاهان سهامی خاص که در تاریخ 22/8/1385 تحت شماره 2063 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام خدمات حسابداری و حسابرسی ـ اقتصادی مجاز ـ طرح های سرمایه گذاری ـ پیاده سازی سیستمهای حسابداری و حسابرسی و تحلیل قراردادها ـ تنظیم صورتهای مالی و حسابرسی اشخاص حقیقی و حقوقی . 2 ـمرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ نجف آباد ـ خیابان امام غربی خیابان بوستان کوی شهید شاهپوری کدپستی 851861XXXX1 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که همگی طی گواهی شماره 187 ـ 26/5/85 بانک ملی شعبه سعدی نجف آباد تماماً پرداخت گردیده است. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: آقای سیدمحمد نوریان به سمت رییس هییت مدیره و خانم عفت همتان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم مهری همتان نجف آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 ـ آقای نعمت الله صالحی و آقای محمدرضا علیخانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 102550XXXX110934XXXX مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا علیخانی نجف آبادی به شماره ملی 109142XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه قدیریان نجف آبادی به شماره ملی 109222XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 1811994 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان گلها ـ ابتدای خ فتحی شقاقی ـ پ 126 ـ ط 2 ـ واحد 4 کدپستی 143174XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 10/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 27 و 26/1/87 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 ـ مرکز اصلی شرکت از نجف آباد خیابان امام غربی، خیابان بوستان، کوی شهید شاهپوری، کدپستی 55641 ـ 85186 به تهران میدان پونک، مجتمع بوستان ورودی c واحد 775 تغییر یافت و ماده چهار اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ شعبه شرکت در اصفهان خیابان خرم بعد از چهار راه جهاد نبش کوچه 57 تاسیس گردید. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی