اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2279

شناسه ملی: 10530367286

تاریخ ثبت: 1386/09/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/11/10:

2,510,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 18833 مورخ 10/11/90 در فراز بند آگهی سرمایه شرکت مبلغ 000/000/251 ریال منقسم به یکصد سهم 000/510/2 ریال می باشد که اشتباها در آگهی ارزش اسمی سهام مبلغ 25100 ریال قید درج گردیده است. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مهندسین مشاور رهکاو راه جنوب سهامی خاص در تاریخ 22/9/86 به شماره 22898 در این اداره ثبت و در تاریخ 3/10/86 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی و توجیه اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها، نظارت بر حسن اجرای خدمات مشاوره ای در رابطه با موضوع شرکت در دوره مطالعاتی، بهره برداری و نگهداری گروه راه و ترابری (راه سازی و راه آهن) گروه مهندسی آب، گروه معدن، گروه نقشه برداری، گروه شهرسازی و معماری، فروش تجهیزات نقشه برداری و ارایه خدمات پشتیبانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات دولتی و انجام کلیه کارهای ساختمانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم و 35 درصد آن بموجب گواهی 116/57280/54 مورخ 4/9/86 بحساب جاری 572806XXXX شرکت نزد بانک تجارت شعبه نرگس شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 مرکز شرکت: شیراز، بلوار شهید بهشتی، حد فاصل چهارراه بنفشه و خلدبرین، نبش کوچه نهم، طبقه اول، واحد سمت چپ 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: غلامرضا امینی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره فلامرز امینی به سمت نایب رییس هییت مدیره سید حسن رضوی عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و سایر نامه های اداری باامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 بازرسان شرکت: علیرضا هاتفی و هاشم ابراهیمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی