اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1039

شناسه ملی: 10530130890

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: در شیراز به شهرک گلستان خیابان آبشار کوچه 3/6 پلاک 192

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

250,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای زیاد جاویدی به شماره ملی 239053XXXX و آقای هاشم همتی به شماره ملی 229841XXXX و خانم روح انگیز امیری به شماره ملی 239040XXXX و آقای ناصر جاویدی به شماره ملی 239063XXXX برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ـ آقای سعادت آزادی به شماره ملی 239040XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهام امیری به شماره ملی 239059XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 980425XXXX03956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای زیاد جاویدی کد ملی 239053XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم روح انگیز امیری کد ملی 239040XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ناصر جاویدی کد ملی 239063XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای هاشم همتی کد ملی 229841XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 980425XXXX00600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال منقسم به 100 سهم دو میلیون و پانصد هزار ریالی با نام از محل آورده نقدی و بالابردن ارزش اسمی سهام طی گواهی بانکی شماره 39347 مورخ 14/12/1396 بانک ملت شهید رجایی شیراز افزایش یافت و در این رابطه ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ 250000000 ریال منقسم به 100 سهم 2500000 ریالی با نام عادی ش 961226XXXX18993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای زیاد جاویدی و خانم روح انگیز امیری و آقای ناصر جاویدی و آقای هاشم همتی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ـ آقای سعادت آزادی به سمت بازرس اصلی و آقای فرهام امیری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960428XXXX77183 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای زیاد جاویدی به سمت رییس هییت مدیره خانم روح انگیز امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ناصر جاویدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای هاشم همتی به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960428XXXX64704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با عنایت به اینکه آگهی تغییرات به شماره 14029 مورخ 22/07/1392 قبلا در اداره شرکتهای شیراز ثبت و صادر گردیده ولی در موعد مقرر قانونی اقدامی در جهت انتشار آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار صورت نگرفته متن آگهی موصوف به شرح ذیل می باشد: آگهی رسمی شرکت چم آس (سهامی خاص) به شماره ثبت 1039 و شناسه ملی 105301XXXX0 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/7/18 آدرس شرکت از محل قبلی در شیراز به شهرک گلستان خیابان آبشار کوچه 3/6 پلاک 192 کدپستی 718981XXXX تغییر یافت. ش 960417XXXX69178 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای زیاد جاویدی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای ناصر جاویدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 3 ـ آقای هاشم همتی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ خانم روح انگیز امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. ب: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940510XXXX18488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی