اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 983

شناسه ملی: 10860958455

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/18:

به استناد نامه شماره 29431 مورخ 28/11/1395 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم مستند به بندهای 3 و 4 و 5 ماده 54 قوانین و مقرارت بخش تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد. شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. ش 960220XXXX49477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی