اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11970

شناسه ملی: 10760395295

تاریخ ثبت: 1391/10/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/10/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/16:

310,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به "امداد کشاورز طبرستان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید نشا برنج به صورت مکانیزه و استفاده از مکانیزاسیون و ماشین آلات در مزارع برنج و سایر زراعت و باغات از مراحل کاشت داشت برداشت و احداث استخر و آبندان و پرورش و تکثیر تولید ماهی گرمابی و سردآبی و فروش و صادرات و واردات محصولات مرتبط با موضوع شرکت, انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی, اخذ و اعطای نمایندگی, شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات , اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در تاریخ 20/09/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1752693 اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/310 ریال منقسم به ده سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/000/31 ریال که تماما از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 2778/171 مورخ 17/11/91 بانک کشاورزی شعبه ساری مبلغ 000/000/310 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 23/11/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1748504 اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 5/10/91 شماره ثبت 11970 و شناسه ملی 107603XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 5/10/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید نشا برنج بصورت مکانیزه و استفاده از مکانیزاسیون و ماشین آلات در مزارع برنج و سایر زراعت ها باغات از مراحل کاشت داشت برداشت بصورت مکانیزه امکانپذیر باشد توسط شرکت مورد نظر عملیاتی می گردد که تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور می باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان مازندران، شهر ساری روستای دنگسرک 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به ده سهم 000/100 ریالی که تعداد ده سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 171/21526 مورخ 13/9/1391 نزد بانک کشاورزی شعبه ساری پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای هانی درویشی دنگسرکی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حامد درویشی دنگسرکی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای هادی درویشی دنگسرکی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای هانی درویشی دنگسرکی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا هانی درویشی دنگسرکی و مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا حامد درویشی با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محمود قدمی دنگسرکی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای احمد افشین پور به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی