اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6988

شناسه ملی: 10861454339

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

کد پستی: 3415647399

آدرس: ی و خانم فرانک عصار کد ملی 4324519171 فرزند محمد متولد 17/02/1367 نشانی قزوین انتهای خیابان فلسطین شرقی بعدازخیابان وحدت پلاک 20 طبقه سوم واحدشمالی

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان یداله روشن کد ملی 432214XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، محموداسماعیلی کلیشمی کد ملی 594962XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید خلیل زاده کد ملی 007072XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 990125XXXX30229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان محموداسماعیلی کلیشمی کد ملی 594962XXXX ، یداله روشن کد ملی 432214XXXX و مجید خلیل زاده کد ملی 007072XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 . آقای بهرام کشاورز احمدی کد ملی 588941XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فرانک عصار کد ملی 432451XXXX فرزند محمد متولد 17/02/1367 نشانی قزوین انتهای خیابان فلسطین شرقی بعدازخیابان وحدت پلاک 20 طبقه سوم واحدشمالی کدپستی 341564XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 990125XXXX80556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان یداله روشن به شماره ملی 432214XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و حسین خالقی به شماره ملی 432352XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید خلیل زاده به شماره ملی 007072XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980514XXXX01919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان یداله روشن کد ملی 432214XXXX و مجید خلیل زاده کد ملی 007072XXXX و حسین خالقی کد ملی 432352XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . آقایان محمد اسلامی کد ملی 432411XXXX به عنوان بازرس اصلی و بهرام کشاورز احمدی کد ملی 588941XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980514XXXX96562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین جای سابق به آدرس جدید: (قزوین انتهای خیابان فلسطین شرقی بعد از خیابان وحدت پلاک 20 طبقه سوم واحد شمالی،کدپستی 341564XXXX ) انتقال یافت و ماده 4 ـ اساسنامه به شرح مذکوراصلاح گردید. ش 980514XXXX09253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان یداله روشن کد ملی 432214XXXX و عباس حق شناس کد ملی 432215XXXX و مجید خلیل زاده کد ملی 007072XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . آقای محسن صالحی کد ملی 432233XXXX به عنوان بازرس اصلی و بهرام کشاورز احمدی کد ملی 588941XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961216XXXX75390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان یداله روشن به شماره ملی 432214XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عباس حق شناس به شماره ملی 432215XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید خلیل زاده به شماره ملی 007072XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961216XXXX62696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان یداله روشن کد ملی 432214XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عباس حق شناس کد ملی 432215XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید بهبودی کد ملی 006300XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960130XXXX32175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان یداله روشن کد ملی 432214XXXX وعباس حق شناس کد ملی 432215XXXX و مجید بهبودی کد ملی 006300XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . آقایان محسن صالحی کد ملی 432233XXXX به عنوان بازرس اصلی وبهرام کشاورز احمدی کد ملی 588941XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960116XXXX84395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان یداله روشن کد ملی 432214XXXX عباس حق شناس کد ملی 432215XXXX و مجید بهبودی کد ملی 006300XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . آقای محسن صالحی کد ملی 432233XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام کشاورز احمدی کد ملی 588941XXXX1 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940306XXXX91321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله روشن کد ملی 432214XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای عباس حق شناس کد ملی 432215XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مجید بهبودی کد ملی 006300XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940306XXXX81549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان یداله روشن کد ملی 432214XXXX عباس حق شناس کد ملی 432215XXXX و مجید بهبودی کد ملی 006300XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقایان وحید واصل کد ملی 432354XXXX بهرام کشاورزاحمدی کد ملی 588941XXXX به عنوان بازرسان اصلی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/91 آقایان یداله روشن به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و عباس حق شناس به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید بهبودی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره منفردا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 1626934 اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 05/11/90 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ موارد ذیل به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه و الحاق گردید: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایده ها ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری موسسات دولتی و غیردولتی و هم چنین معاملات مجاز بازرگانی و انجام سایر موارد که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط است. 2 ـ آقایان یداله روشن، عباس حق شناس و خلیل جعفرزاده مرندی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجمع تصویب نمود مدیرعامل می تواند رییس هییت مدیره هم باشد. 3 ـ آقایان وحید وصال و حمید رحیمی مهربان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/11/90 آقایان یداله روشن به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عباس حق شناس به سمت نایب رییس هییت مدیره و خلیل جعفرزاده مرندی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/3/90 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردد. 1 ـ آقایان یداله روشن و عباس حق شناس و محمد صفری به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقایان خلیل جعفرزاده و خانم پروین خالقی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/3/90 آقای یداله روشن به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای عباس حق شناس به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد صفری به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/88 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ محل شرکت از قزوین جای سابق به قزوین ـ ابتدای خیابان فلسطین شرقی، جنب میدان قدس، پلاک 20 طبقه سوم واحد 5 ، کدپستی 47393 ـ 34156 انتقال یافت و ماده 4 ـ اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ آقایان یداله روشن و عباس حق شناس و خلیل جعفرزاده مرندی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ آقای محمد صفری و مجید کشاورز به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/10/88 آقایان یداله روشن به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عباس حق شناس به سمت نایب رییس هییت مدیره و خلیل جعفرزاده مرندی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی