اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2406

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/8/83 شرکت سرپناه زاگرس ( سهامی خاص) به شماره ثبت 2406 که در تاریخ 14/9/83 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل صورت گرفت. 1 - کاظم کاظم نژاد و امین مکتبی با واگذاری کلیه سهام خود به محمدرمضانی مقدم از شرکت خارج گردیدند و امید علی شریفی نژاد با واگذاری یک سهم به محمد رمضانی مقدم و پنج سهم به سیروس رستگار کشکولی و پنج سهم به یداله انصاری فر و پنج سهم به محمدعلی ساجدیان و پنج سهم به رحمت اله تیموری فر سهام خود را به هفتاد و پنج سهم کاهش داد. 2 - امید علی شریفی نژاد به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و رحمت اله تیموری فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد رمضانی مقدم و سیروس رستگار کشکولی و یداله انصاری فر و محمد علی ساجدیان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا امید علی شریفی نژاد و مهر شرکت معتبر است. 3 - عزیز مکتبی به سمت بازرس اصلی و مجید صالحی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی