اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 732

شناسه ملی: 10380088958

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/02/1397 وبرابر نامه شماره 726 مورخ 11/2/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای جواد میرزایی با کد ملی 073233XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای رضا میرزایی با کد ملی 073177XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی میرزایی با کد ملی 072022XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و آقای رضا میرزایی (نایب رییس هییت مدیره) و درغیاب آقای رضا میرزایی (نایب رییس هییت مدیره) با امضای آقای مرتضی میرزایی (منشی هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادی با امضا آقای جواد میرزایی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970222XXXX18760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/02/1397 و برابر نامه شماره 726 مورخ 11/2/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای جواد میرزایی به شماره ملی 073233XXXX آقای رضا میرزایی به شماره ملی 073177XXXX آقای مرتضی میرزایی کریم 072022XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای سیدحسین صادقی مفرد 093146XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. خانم صدیقه سادات صادقی مفرد 093077XXXX خانم بی بی بتول سیدزاده دلویی 093388XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970222XXXX85239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/02/1397 و برابر نامه شماره 725 مورخ 11/2/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 31 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 970222XXXX82950 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی