اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 25387

شناسه ملی: 10190068954

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: استان تهران واحد شهریار به نشانی جدید استان تهران شهر شهریار شهرک اداری و ایین بلوار امام خمینی خیابان بعثت 2 پلاک 37 طبقه دوم شرقی واحد 3

کد پستی: 3137743155

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/09:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 2/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نشانی شرکت از استان تهران واحد کرج به استان تهران واحد شهریار به نشانی جدید استان تهران شهر شهریار، شهرک اداری و ایین بلوار امام خمینی خیابان بعثت 2 پلاک 37 طبقه دوم شرقی واحد 3 کدپستی 313774XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 9/9/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 534290XXXX119008XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی