اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 13308

شناسه ملی: 14006439951

تاریخ ثبت: 1395/09/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/09/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1397 . 06 . 17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 .آقای محمدعلی خوش باطن با کد ملی 001779XXXX به سمت مدیرعامل، آقای محمد امین خوش باطن با کد ملی 472383XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970707XXXX58703 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ 1395 . 09 . 24 تحت شماره 13308 دراین اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشارآگهی میشود. 1 -موضوع شرکت: کلیه امور بازرگانی، صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، تحقیقیات از بازارها، برنامه ریزی و اجرای پروژه های تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 -مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش_ بلوار ایران_ مرکز خرید دامون_ طبقه اول_ غرفه شماره 57 _ کدپستی شماره 794169XXXX . 3 -میزان سرمایه شرکت: مبلغ 1 . 000 . 000 . 000 ریال. 4 -مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای محمدحسین خوش باطن به شماره ملی 008128XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای محمدامین خوش باطن به شماره ملی 472383XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و آقایان محمدرضا خوش باطن به شماره ملی 006297XXXX و محمدعلی خوش باطن به شماره ملی 001779XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951018XXXX05845 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی