اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/09/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/09/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 14/9/87 تحت شماره 2314 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: آموزش صنایع دستی و کلیه خدمات مربوط به صنایع دستی و صادرات و واردات و سایر امور بازرگانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: سبزوار، میدان کارگر، کاروانسرای فرامرزخان 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/000/1 ریال آن طی گواهی شماره 292/52167 مورخه 22/8/87 بانک ملت شعبه سبزوار پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان علی اکبر زید آبادی، هادی عارفی منش و خانم محبو به معتمد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علی اکبر زیدآبادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای هادی عارفی منش به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم محبو به معتمد به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدییرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسیده است. 8 - روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 10 - بازرسان اصلی و علی البدل آقای علیرضا فاضل بخشش قوچان به سمت بازرس اصلی و آقای رضا رجبی یزدی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی