اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 380

شناسه ملی: 10840036015

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/07:

باستناد تاییدیه 93001248 مورخ 04/03/93 سازمان حج و زیارت استان یزد و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/93 خدمات زیارتی بموضوع شرکت الحاق گردید و ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 934360XXXX111616XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/04:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/05/92 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقایان سید کاظم هاشمی اردکانی با کد ملی 444924XXXX و سید ضیا هاشمی اردکانی با کد ملی 444954XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند از بین نامبردگان آقای سید کاظم هاشمی اردکانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای سید ضیا هاشمی اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضا منفرد آقای سید کاظم هاشمی اردکانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 3 آقایان سید شهاب الدین یاسینی اردکانی و عباس غفوری احمد آبادی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 صورتهای مالی منتهی به سال 1391 تصویب شد 5 روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 934360XXXX111421XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25/2/90 تغییرات ی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 آقایان سید کاظم هاشمی اردکانی و سید ضیا هاشمی اردکانی و سید محسن پورمرتضوی اردکانی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و همچنین از بین نامبردگان آقای سید ضیا هاشمی اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و سید محسن پورمرتضوی اردکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید کاظم هاشمی اردکانی به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. 2 آقایان سید شهاب الدین یاسینی اردکانی و عباس غفوری احمدآبادی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی