اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1579

شناسه ملی: 10480074186

تاریخ ثبت: 1386/09/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: دامغان شهرک بوستان خیابان عضدی

تاریخ تاسیس: 1386/09/24

سرمایه ثبتی


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی و مرکز اصلی شرکت از دامغان، شهرک بوستان به دامغان،شهرک صنعتی بلوار پژوهش،خیابان پژوهش 10 منتقل شد. کدپستی: 367513XXXX ش 981029XXXX77633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500/1 ریال به 000/000/000/3 ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و تعداد کل سهام شرکت از 000/150 سهم به 000/300 سهم 10000 ریالی افزایش یافت ش 971029XXXX63465 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا بانی به شماره ملی 457980XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم سیمین منشی زاده به شماره ملی 457935XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم طاهره بانی به شماره ملی 457995XXXX به عنوان عضو هییت مدیره وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره تواماً همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970618XXXX31987 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای رضا بانی به شماره ملی 457980XXXX و خانم سیمین منشی زاده به شماره ملی 457935XXXX و خانم طاهره بانی به شماره ملی 457995XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رییس هییت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای مسعود شامانی به شماره ملی 457986XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل کرامتی به شماره ملی 457923XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیام استان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970612XXXX76825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای رضا بانی به شماره ملی 457980XXXX ، خانم سیمین منشی زاده به شماره ملی 457935XXXX ، خانم طاهره بانی به شماره ملی 457995XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند ومجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رییس هییت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد. 2 ـ آقای مسعود شامانی به شماره ملی 457986XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل کرامتی به شماره ملی 457923XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیام استان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950503XXXX16734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رضا بانی به شماره ملی 457980XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره خانم سیمین منشی زاده به شماره ملی 457935XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره خانم طاهره بانی به شماره ملی 457995XXXX به عنوان عضو هییت مدیره 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره تواماً همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950503XXXX53365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/07:

با استناد به صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ـ انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هییت مدیره: آقای رضا بانی کد ملی 457980XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سمیه علی آبادی کد ملی 457934XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم طاهره بانی به عنوان عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال منصوب گردیدند. ـ صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ انتخاب بازرسان: خانم منیره ملکیان کد ملی 457932XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای حسین اصیل صفا کد ملی 216167XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ موضوع اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه مواد حد واسط، مواد اولیه (موثره و جانبی) و محصولات دارویی، تولید و فروش محصولات وابسته به صنایع شیمیایی دارویی و گیاهی در مقیاس آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، ساخت فرآورده های دارویی و فرآوری گیاهان دارویی، خرید و فروش واردات و صادرات کالاها و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، ارایه خدمات مهندسی نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی تاسیساتی و صنعتی، مشاوره جهت ساخت کارخانجات صنعتی، مطالعه جهت دستیابی به دانش فنی تولید محصولات و انجام کلیه کارهای پژوهشی خدماتی تولیدی و بازرگانی مجاز. تمامی موارد موضوع شرکت در کلیه موارد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اضافه و الحاق گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ـ اصلاح ماده 16 اساسنامه: انتخاب هییت مدیره هر دو سال یکبار توسط مجمع عمومی عادی شرکت از بین سهامداران صورت خواهد گرفت و مجمع سه نفر از اعضا را طبق ماده 88 قانون تجارت برای اداره امور شرکت برای دو سال انتخاب خواهد نمود. ش 201610XXXX119986XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/9/91 تصمیم ذیل اتخاذ شد: 1 تغییر مفاد اساسنامه: بند 5 ماده 23 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید استقراض و دریافت تسهیلات از بانکها و اشخاص حقوقی و حقیقی با رهن یا بدون رهن، ترهین اموال و دارایی های شرکت نزد بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی به هر شرط و هر کیفیتی و هر مدتی و فک رهن انجام تشریفات قانونی در مورد رهن و سایر معاملات از این قبیل و بیع شرط و فک رهن. و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/8/91 تصمیم ذیل اتخاذ شد: 1 ـ انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هییت مدیره آقای رضا بانی به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم سمیه علی آبادی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم طاهره بانی به عنوان عضو هییت مدیره و خانم سیمین منشی زاده به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت دو سال منصوب گردیدند. 2 ـ صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ تکمیل و تتمیم موضوع اساسنامه: موضوع شرکت به: تولید و فروش محصولات وابسته به صنایع شیمیایی، دارویی و گیاهی در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی، ساخت فرآورده های دارویی و فرآوری گیاهان دارویی، خرید و فروش کالاها و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، واردات و صادرات کالاها و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، ارایه خدمات مهندسی، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی، تاسیساتی و صنعتی، مشاوره جهت ساخت کارخانجات صنعتی، مطالعه جهت دستیابی به دانش فنی تولید محصولات و انجام کلیه کارهای پژوهشی، خدماتی، تولیدی و بازرگانی مجاز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 4 ـ پرداخت تعهد باقیمانده سرمایه: عطف به گواهی شماره 1708/302 مورخ 27/8/91 بانک رفاه شعبه مرکزی دامغان نسبت به واریز سرمایه تعهدی بمبلغ شصت و پنج میلیون ریال اقدام گردید. 5 ـ ورود سهامدار جدید و افزایش سرمایه شرکت: به پیشنهاد هییت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال بمبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و سهام شرکت از ده هزار سهم به یکصد و پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی با نام افزایش یافت که تمامی مبلغ واریزی طی گواهی شماره 1707/302 مورخ 27/8/91 توسط بانک رفاه شعبه مرکزی دامغان پرداخت گردیده است. 6 ـ سهامداران و میزان سهام هر یک پس از افزایش سرمایه: آقای رضا بانی دارای هفتاد و پنج هزار سهم و آقای علیرضا بانی دارای پانزده هزار سهم و خانم سیمین منشی زاده دارای بیست و دو هزار و پانصد سهم و خانم سمیه علی آبادی دارای پانزده هزار سهم و خانم معصومه بانی دارای سه هزار سهم و خانم آرشیدا بانی دارای پانزده هزار سهم و خانم طاهره بانی دارای چهار هزار و پانصد سهم با نام ده هزار ریالی می باشند. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد به صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره شرکت مزبور در تاریخ 14/4/89 که مورخ 22/4/89 به این اداره ارسال گردید: 1 ـ آقایان رضا بانی ـ علی رضا بانی و خانم سمیه علی آبادی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم معصومه بانی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال بسمت اعضای هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 2 ـ آقای ابوالفضل کرامتی بسمت بازرس اصلی و خانم مریم بانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای رضا بانی بسمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای علیرضا بانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه علی آبادی بسمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکنفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 24/9/86 تحت شماره 1579 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: تولید و فروش محصولات وابسته به صنایع شیمیایی و دارویی در مقیاس آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی خرید و فروش کالاها و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی واردات و صادرات جهت دستیابی به دانش فنی تولید محصولات و انجام کلیه کارهای پژوهشی خدماتی تولیدی و بازرگانی مجاز. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: دامغان شهرک بوستان خیابان عضدی پلاک 15/4 سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سی و پنج میلیون ریال آن طی گواهی شماره 37/98/12 مورخه 16/7/86 بانک صادرات سمنان شعبه دامغان پرداخت گردید و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای رضابانی به عنوان رییس هییت مدیره و علیرضا بانی نایب رییس و سمیه علی آبادی به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دوسال منصوب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و یک عضو دیگر هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : وفق اساسنامه مصوب 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابوالفضل کرامتی به عنوان بازرس اصلی و زهرابانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال منصوب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی