اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 127812

شناسه ملی: 10101711983

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

آدرس: تهران دروازه شمیران خیابان مازندران روبروی کوچه جوادی پ 360

کد پستی: 1151833813

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/22:

300,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی تهرانی پور به شماره ملی 006826XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا رحیمی به شماره ملی 038676XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 960331XXXX31928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین لشگری شماره ملی 432238XXXX به سمت رییس هییت مدیره امیر لشگری شماره ملی 432437XXXX به سمت مدیرعامل امیرحسین لشگری شماره ملی 001594XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 950811XXXX51848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر لشگری شماره ملی 432437XXXX و امین لشگری شماره ملی 432238XXXX و امیرحسین لشگری شماره ملی 001594XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند بهرام نایبی شماره ملی 007379XXXX بسمت بازرس اصلی و سلمان شعبانی بشماره ملی 153152XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 950811XXXX25822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران دروازه شمیران خیابان مازندران روبروی کوچه جوادی پ 360 کدپستی: 115183XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950811XXXX49353 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/04/1395 و در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 300000000 ریال منقسم به 3000 سهم 100000 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950430XXXX37337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا اسحاقی شماره ملی 005816XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا اسماعیلی به شماره ملی 007577XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: امید بختیاری شماره ملی 007576XXXX و شهرام بختیاری شماره ملی 175339XXXX و زهرا نیکنامی شماره ملی 325036XXXX . پ 1767363 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید بختیاری شماره ملی 007576XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شهرام بختیاری شماره ملی 175339XXXX به سمت رییس هییت مدیره زهرا نیکنامی شماره ملی 325036XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 1767365 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/10/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/000/3 ریال منقسم به 000/3 سهم 000/000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 18/10/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 21/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 23/8/90 واصل گردید: زهرا اسحاقی به کد ملی 005816XXXX بسمت بازرس اصلی و علیرضا اسماعیلی به کد ملی 007577XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شهرام بختیاری به کد ملی 175339XXXX ، امید بختیاری به کد ملی 007576XXXX ، زهرا نیک نامی به کد ملی 325036XXXX ، تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به تهران، تهرانپارس، خ بهار، خ 113 ، خ 138 غربی، پ 107 ، کدپستی 165181XXXX تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/8/90 شهرام بختیاری بسمت رییس هییت مدیره و زهرا نیک نامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و امید بختیاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به 000/2 سهم 000/000/1 ریالی بی نام می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 13/7/90 شرکت مزبور که در تاریخ 19/7/90 واصل گردید: تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 2 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. علیرضا اصلانی به کد ملی 005709XXXX به سمت بازرس اصلی و تاج امیر اصلانی به کد ملی 060190XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران شمس به کد ملی 005109XXXX و ملیحه امیری به کد ملی 004693XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/7/90 کامران شمس به سمت رییس هییت مدیره، ملیحه امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 4/7/88 واصل گردید: علیرضا امیراصلانی بسمت بازرس اصلی و خانمتاج امیراصلانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ملیحه امیری ـ کامران شمس. زهرا شمس به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/4/88 کامران شمس بسمت رییس هییت مدیره و زهرا شمس بسمت نایب رییس هییت مدیره و ملیحه امیری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات، با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ و هییت مدیره مورخ 30/9/87 شرکت مزبور که در تاریخ 11/10/87 واصل گردید: نادر امیراصلانی به سمت بازرس اصلی و خانمتاج امیراصلانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران شمس به سمت رییس هییت مدیره، زهرا شمس بسمت نایب رییس هییت مدیره، ملیحه امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مشترک ملیحه امیری و کامران شمس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی