اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 553

شناسه ملی: 10861100221

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 6518657497

آدرس: در واحد ثبتی همدان به نشانی استان همدان شهرستان همدان بخش مرکزی شهر همدان خیابان باباطاهر کوچه شهید سنگستانی پلاک 0 مجتمع سمیعی طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/02:

3,500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 سمت اعضای هییت مدبره بقرارذیل تعیین گردید: آقای حسین سمیعی با کد ملی 387089XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای حسن سمیعی با کد ملی 387421XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره خانم ندا سمیعی با کد ملی 387335XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم شیوا سمیعی با کد ملی 005138XXXX به سمت عضو هییت مدیره - 2 کلیه موارد بعهده رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت "هر دو با هم" ممهوربه مهر شرکت معتبر میباشد. ش 980329XXXX24631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980329XXXX59963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره به قرارذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان حسین سمیعی با کد ملی 387089XXXX و حسن سمیعی با کد ملی 387421XXXX و خانمها ندا سمیعی با کد ملی 387335XXXX و شیوا سمیعی با کد ملی 005138XXXX - 2 آقایان حبیب شاه نظری با کد ملی 387141XXXX و بابک کاشمری با کد ملی 387333XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980329XXXX79864 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسین سمیعی بسمت بسمت رییس هییت مدیره آقای حسن سمیعی بسمت مدیرعامل شرکت - 2 حق امضا در کلیه موارد به عهده رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت هر دو با هم و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961223XXXX09503 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی همدان به نشانی استان همدان ـ شهرستان همدان ـ بخش مرکزی ـ شهر همدان ـ خیابان باباطاهر ـ کوچه شهید سنگستانی ـ پلاک 0 ـ مجتمع سمیعی ـ طبقه همکف ـ کدپستی 651865XXXX و شماره تماس 32524167 انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. ش 961215XXXX78508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان حسین سمیعی با کد ملی 387089XXXX و حسن سمیعی با کد ملی 387421XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 آقایان حبیب شاه نظری دارنده کد ملی بشماره 387141XXXX و بابک کاشمری دارنده کد ملی بشماره 387333XXXX بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ش 961215XXXX87749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 35XXXXXXXX ریال از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ 35XXXXXXXX ریال معادل 1750 سهم 2000000 ریالی بانام ش 950131XXXX36642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین سمیعی به شماره ملی 387089XXXX آقای حسن سمیعی به شماره ملی 387421XXXX 2 ـ آقایان حبیب شاه نظری دارنده کد ملی بشماره 387141XXXX و بابک کاشمری دارنده کد ملی بشماره 387333XXXX بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. 3 ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت در سال 93 قرایت و بتصویب رسید. ش 940601XXXX82509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین سمیعی به سمت رییس هییت مدیره آقای حسن سمیعی به سمت مدیرعامل شرکت 2 ـ حق امضا در کلیه موارد بعهده رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت تواما و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940601XXXX41511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/18:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 25/1/92 و 5/2/92 و صورت جلسه هییت مدیره 5/2/92 تغییرات زیر انجام شد: 1 آقای حسین سمیعی با پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از دویست میلیون ریال به چهارصد میلیون ریال افزایش داد. 2 آقای حسن سمیعی با پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از دویست میلیون ریال به چهارصد میلیون ریال افزایش داد. 3 آقای محمد رضا سمیعی با پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از یکصد و بیست میلیون ریال به دویست و چهل میلیون ریال افزایش داد. 4 خانم ندا سمیعی با پرداخت شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از شصت میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال افزایش داد. 5 خانم ویدا سمیعی با پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از شصت میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال افزایش داد. 6 خانم شیوا سمیعی با پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از شصت میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال افزایش داد. 7 خانم شیدا سمیعی با پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از شصت میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال افزایش داد. 8 خانم شادی سمیعی با پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از شصت میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال افزایش داد. 9 خانم یاسمین سمیعی با پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از شصت میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال افزایش داد. 10 خانم مهر انگیز نوری شکوه با پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از شصت میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال افزایش داد. 11 خانم زهرا نایینی با پرداخت شصت میلیون ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از شصت میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال افزایش داد. 12 سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. 13 نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره بتصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 14 ترازنامه عملکرد سود و زیان شرکت بتصویب رسید. 15 آقایان حبیب شاه نظری و بابک کاشمری به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین شدند. 16 روزنامه کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 17 آقای حسین سمیعی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن سمیعی به سمت مدیر عامل شرکت هر دو عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا مجاز در کلیه اسناد و اوراق بهادار با رییس هییت مدیره مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 900920XXXX116527XXXX رییس ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی