اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13180

شناسه ملی: 10220182895

تاریخ ثبت: 1390/09/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/09/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/06:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیامک مناف زاده کهریز به کد ملی( 275576XXXX ) و خانم فاطمه نعمان زاده کهریز به کد ملی ( 637972XXXX ) و آقای علی مناف زاده کهریز به کد ملی ( 275584XXXX ) بسمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم سمیرا وطن دوست به کد ملی( 274015XXXX ) بسمت بازرس اصلی و خانم افسانه وهاب زاده حماملار به کد ملی ( 637002XXXX ) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. 3 -روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960129XXXX55640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای سیامک مناف زاده کهریز به کد ملی ( 275576XXXX ) به عنوان عضو و رییس هییت مدیره و خانم فاطمه نعمان زاده کهریز به کد ملی( 637972XXXX ) به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای علی مناف زاده کهریز به کد ملی( 275584XXXX ) به عنوان عضو و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ) امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار داد ها و اسناد تعهد آور و اوراق عادی و اداری بتنهایی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960129XXXX30662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/16:

شرکت فوق در تاریخ 6/9/90 تحت شماره 13180 و شناسه ملی 102201XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/9/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه لوازم و کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان آذربایجان غربی شهر ارومیه خ سرداران روبروی داروخانه امیرالمومنین جنب ساختمان آبا طبقه سوم. 4 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ص 3135 مورخ 5/9/90 نزد بانک ملی شعبه مدرس ارومیه پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سیامک مناف زاده کهریز به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم فاطمه نعمان زاده کهریز به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای علی مناف زاده کهریز به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای علی مناف زاده کهریز به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای علی مناف زاده کهریز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم سمیرا وطن دوست به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم ریما امانی دیزجی به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی