اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 11731

شناسه ملی: 10780153415

تاریخ ثبت: 1391/10/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تصفیه اراک خیابان جهانگیری کوچه یاس

کد پستی: 3816635194

تاریخ تاسیس: 1391/10/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و مهدی ترابی به کد ملی 053489XXXX به عنوان مدیرتصفیه انتخاب گردید ونشانی محل تصفیه اراک ـ خیابان جهانگیری ـ کوچه یاس ـ کدپستی 381663XXXX می باشد. ش 950915XXXX49594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/13:

شرکت فوق در تاریخ 5/10/91 تحت شماره 11731 و شناسه ملی 107801XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/10/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کاروکارگر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به پروژه های عمرانی از قبیل ساخت ساختمانها، ابنیه اعم از آجری، سنگی، بتونی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه سازی، دیوارکشی، تاسیس ات ساختمانی، اجرای جداول، ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، تونل ها، پل ها، راهداری، عملیات آسفالتی و نگهداری و همچنین امور نقشه برداری و تاسیس ات نظیر احداث مخازن، خطوط انتقال آب و گاز، جمع آوری فاضلاب. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان مرکزی شهر اراک خ جهانگیری خ فردوس 1 کدپستی 381664XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1161 مورخ 3/10/91 نزد بانک ملت شعبه امیرکبیر پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حمید ملک حسینی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم عطیفه نظری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای مهدی ترابی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای مهدی ترابی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای علی طالبی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای حسین احمدی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی