اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 239

شناسه ملی: 10840024710

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت امنا هییت مدیره مورخ 31/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای محمدمهدی افلاطونیان به سمت رییس هییت مدیره ـ احمد حریرفروش به سمت نایب رییس و علی عقبایی به سمت مدیرعامل و محمدعلی برادران به سمت قایم مقام مدیرعامل ـ حسن گلکاریه به سمت خزانه دار ـ سعید ابویی به سمت منشی ـ منصور ناریابی به مدت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 31/4/1391 انتخاب و آقایان سید حسن قریشی ـ محمدعلی معتمدفر ـ محمدرضا زرفروش ـ حمیدرضا جهانی نسب ـ محمدمهدی جمالی ـ حمیدرضا قاآنی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا طبق تبصره یک ماده 24 اساسنامه معتبر می باشد. 2 ـ آقای حسین افلاطونیان به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا قاآنی به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی