اطلاعات عمومی

منحل شده موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 13462

شناسه ملی: 10100511626

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1567718541

آدرس: تصفیه به تهران خ استاد مطهری بعد از تقاطع سهروردی شماره 45

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1394 و به موجب مجوز شماره 903119/30 مورخ 25/7/94 شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای شهاب عمو به شماره ملی 325582XXXX به سمت مدیر تصفیه برای مدت دوسال انتخاب شدند پ 940812XXXX02892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب عمو به شماره ملی 325582XXXX به سمت مدیر تصفیه بجای آقای منصور باقری به شماره ملی 181938XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ 1725880 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور باقری به کد ملی 181938XXXX به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 1678166 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/3/90 بشرح ذیل اتخاذ گردید: منصور باقری به ش ملی 181938XXXX به جای محمد باقری حسین آبادی به سمت مدیر تصفیه برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید. محل تصفیه به تهران خ استاد مطهری بعد از تقاطع سهروردی شماره 45 کدپستی 156771XXXX تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/88 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد باقری حسین آبادی بجای کامبیز وهاج بسمت مدیرتصفیه برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و محل تصفیه تهران خ استاد مطهری بعد از تقاطع سهروردی ش 53 کدپستی 156771XXXX می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/6/85 موسسه مذکور منحل اعلام و آقای محمد مهدی رحیمی به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران- خ سهروردی شمالی- خ زینالی شرقی- پ 66 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 3/11/84 شرکت مزبور که در تاریخ 7/12/84 واصل گردید: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل آقایان محمد حسن مظفری، مجید جمشیدیان، علی مهدوی، میثم جعفری و خانم مهرناز صفاری انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/11/84 آقایان محمد حسن مظفری به سمت رییس هییت مدیره و مجید جمشیدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و میثم جعفری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیر عامل و متغیر رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/5/82 و سند صلح های شماره 142440 و 142441 و 142441 مورخ 2/11/82 دفترخانه شماره 105 حوزه ثبتی تهران کلیه سهم الشرکه های آقای مصطفی رحماندوست و آقای افشین علا و 330 ، 000 ریال از سهم الشرکه آقای احمد شریفی به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به نمایندگی آقای محسن پوراحمدی واگذار و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها بشرح ذیل می باشد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 990 ، 000 ریال ـ احمد شریفی 10 ، 000 ریال در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/11:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/6/83 خانم مریم پوریامین به سمت رییس هییت مدیره و مجید جمشیدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و میثم جعفری به سمت مدیر عامل انتخاب و اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و ممهور به مهرموسسه و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر موسسه معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/3/83 آقایان مجید جمشیدیان و میثم جعفری و خانم مریم پوریامین به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی