اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1429

شناسه ملی: 14003685961

تاریخ ثبت: 1392/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/07/25

آدرس: شهرستان تربت جام ، خیابان استقلال ، استقلال 23 ،

کد پستی: 4917767174

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/27:

شرکت فوق در تاریخ 25/7/92 شماره ثبت 1429 شناسه ملی 140036XXXX1 این اداره بثبت رسیده است و خلاصه شرکت نامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه موارد مربوط به فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. 2 موسسین شرکت: 1 آقای ابوالفضل مرادی فرزند احمد به شماره شناسنامه 2794 متولد 1347 و کد ملی 226884XXXX و کدپستی 491776XXXX به آدرس تهران میدان هروی گلستان پنجم پلاک 18 2 آقای احمد صالحی تیموری فرزند میرقربان به شماره شناسنامه 3 متولد 1353 و کد ملی 073229XXXX و کدپستی 199799XXXX به آدرس تربت جام مستضعفین استقلال 23 3 خانم زهرا مرادی اوردکلو فرزند احمد به شماره شناسنامه 341 متولد 1350 و کد ملی 226938XXXX و کدپستی 491776XXXX به آدرس گرگان خیابان تختی 10 پلاک 3/3 مرکز اصلی شرکت: شهرستان تربت جام، خیابان استقلال، استقلال 23 ، پلاک 1 ، کدپستی 957175XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال می باشد که تماماً در اختیار مدیر عامل قرار گرفته است. 5 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای ابوالفضل مرادی، آقای احمد صالحی تیموری و خانم زهرا مرادی اوردکلو به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند که با رای اعضا آقای احمد صالحی تیموری به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا مرادی اوردکلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابوالفضل مرادی به سمت مدیر عامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضا ثابت مدیر عامل (ابوالفضل مرادی) و در غیاب مدیر عامل ، با امضا رییس هییت مدیره (احمد صالحی تیموری) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 7 اساسنامه شرکت در 27 ماده و یک تبصره بتصویب رسیده است. ش 268550XXXX113929XXXX رییس ثبت اسناد و املاک تربت جام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی