اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 445856

شناسه ملی: 14003741080

تاریخ ثبت: 1392/09/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1533696715

آدرس: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید صابونچی کوچه پنجم پلاک 5

تاریخ تاسیس: 1392/09/06

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/06/1398 و مجوز شماره 98/6000/2859 ص مورخ 19/09/1398 شرکت بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ 29/12/1397 و صورت سود و زیان و سود انباشته و صورت گردش وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. موسسه حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حافظ گام به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 981008XXXX67621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1397 و مجوز شماره 479/6000/97 ـ ص مورخ 7/8/97 شرکت بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای قدرت اله رنجبر به شماره ملی 004817XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مهدی نجاری به کد ملی 043958XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی وحیدی منفرد به کد ملی 387450XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، سفته، بروات، عقوداسلامی وقراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرخواهد بود. موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی 101005XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970906XXXX31317 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 و مجوز شماره 1683/6000/96 -ص مورخ 12/7/96 شرکت بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ) صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود وزیان سال مالی 95 به تصویب مجمع رسید. 2 ) موسسه حسابرسی روشنگر بصیر بشماره شناسه ملی 101005XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره شناسه ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 3 )روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960824XXXX67234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 و نامه شماره 122/6000/95 مورخ 23/6/1395 بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای سهراب احتشامی به شماره ملی 004648XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1395/12/30 انتخاب گردید. پ 950719XXXX29782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 تاییدیه شماره 1904 ـ 8 ـ 22 ـ 94 مورخ 3/12/1394 بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال 1393 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی 103207XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و آقای سهراب احتشامی شماره ملی 004648XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 941225XXXX13653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1394 و تاییدیه شماره 1581 - 8 - 22 - 94 مورخ 7/10/1394 بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان امام خمینی ( ره ) - خیابان سی تیر - تقاطع خیابان سرهنگ سخایی - سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح - شرکت خدمات بیمه ای امید کوثر پارس تامینکدپستی 113581XXXX تغییر یافت. پ 941023XXXX96593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/1393 و باستناد مجوز به شماره 60289/403/93 مورخ 12/11/93 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 29/12/92 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی 103207XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی 267841XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 931220XXXX46654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/06:

خدمات بیمه ای امید کوثر پارس تامین در تاریخ 6/9/92 به شماره ثبت 445856 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140037XXXX0 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت سهامی بیمه کوثر و عرضه خدمات بیمه های بازرگانی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه قرارداد نمایندگی بخشنامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه مفاد طرف قرارداد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید صابونچی کوچه پنجم پلاک 5 کدپستی 153369XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/000/1 سهم 000/1 ریالی که تعداد 000/000/1 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/500 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 92 832 764 مورخ 3/7/92 نزد بانک سامان شعبه خیابان دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: قدرت اله رنجبر به شماره ملی 004817042 به سمت رییس هییت مدیره داود امیری زاده به شماره ملی 045133XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی وحیدی منفرد به شماره ملی 387450XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای قدرت اله رنجبر و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها با امضای قدرت اله رنجبر و مهدی وحیدی و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مهدی وحیدی منفرد و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی 103207XXXX4 به سمت بازرس اصلی محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی 267841XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب نامه شماره 33432/403/92 مورخ 1/8/92 اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ایران آگهی گردید. پ 1737157 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی