اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده و هیئتمدیره مورخه 26/5/90 شرکت فوقالذکر تصمیمات ذیل حاصل و مورد تایید سهامداران قرار گرفت. 1ـ شرکت صنایع خودروسازی کرمان به نمایندگی آقای علی علمی؛ شرکت توسعه و عمران ارگ به نمایندگی آقای حسین عسکریان؛ آقای ناصر بزرگزاده؛ بسمت اعضاء اصلی هیئتمدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2ـ بر طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخه 26/5/90 آقای علی علمی بسمت رئیس و آقای حسین عسکریان بسمت نایبرییس و آقای ناصر بزرگزاده بسمت عضو هیئتمدیره و قائممقام مدیرعامل و آقای علی سعیدی خارج از هیئتمدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت به امضای مدیرعامل و به انضمام امضاء یکی از اعضاء هیئتمدیره و یا به امضاء دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد شهرستان بم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی