اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 9389

شناسه ملی: 10760368315

تاریخ ثبت: 1388/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/18

آدرس: 1 3 استان مازندران شهر ساری خ 15 خرداد 20 متری دوم کوچه شهید مراد

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/18:

21,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره 16/09/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای نایب رییس هییت مدیره و در غیاب با امضا منشی هییت مدیره و با امضا ثابت مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 12/02/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/9/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم زهرا گل پیرا به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر کندی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 18/6/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا کندی و خانم منصوره کندی و آقای ناصر کندی به عنوان عضو علی البدل و خانم راحله هاشمی تا تاریخ 18/6/91 . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا کندی بسمت رییس هییت مدیره و خانم منصوره کندی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم راحله هاشمی بسمت منشی هییت مدیره و آقای ناصر کندی بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای رضا کندی بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای رییس و در غیاب با امضا منشی هییت مدیره به امضا ثابت مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 27/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/21:

شرکت فوق در تاریخ 18/6/1388 تحت شماره 9389 و شناسه ملی 107603XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طرح های عمرانی معماری نقشه کشی نقشه برداری مسکن روستایی مسکن شهری عمران شهری فضای سبز خدمات شهری طرح هادی طرح تفضیلی تولید مسکن اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت اشخاص حقیقی و یا حقوقی تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات تبصره 1 : در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان مازندران شهر ساری خ 15 خرداد 20 متری دوم کوچه شهید مراد پلاک 31 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/21 ریال منقسم به هفت سهم 000/000/3 ریالی که تعداد هفت سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/21 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 255169 مورخ 28/3/1388 نزد بانک صندوق تعاون شعبه ساری پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی کندی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای رضا کندی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای ناصر کندی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 45 خانم منصوره کندی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای مهدی کندی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا کندی نایب رییس و در غیاب خانم منصوره کندی منشی هییت مدیره به اتفاق آقای مهدی کندی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا رضا کندی و مهدی کندی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 خانم زهرا گل پیرا به عنوان بازرس اصلی 22 خانم راحله هاشمی به عنوان بازرس علی البدل اداره اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی