اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 500834

شناسه ملی: 14006292166

تاریخ ثبت: 1395/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 3187411338

آدرس: صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/06/1398 محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز شهرستان کرج بخش مرکزی شهر کرج محله فرودگاه پیام فاز 2 خیابان فرعی جنوبی خیابان ششم غربی پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1395/08/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/03:

5,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/12:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/03:

به موجب نامه شماره 143077/98 مورخ 24/7/98 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/06/1398 محل شرکت از آدرس قبلی به : "استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، محله فرودگاه پیام (فاز 2 )، خیابان ((فرعی جنوبی))، خیابان (ششم غربی)، پلاک 0 طبقه همکف، کدپستی 318741XXXX " انتقال یافت ودر اداره ثبت استان البرز (کرج) تحت شماره 37042 به ثبت رسیده است. ش 980903XXXX47493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید. پ 970920XXXX78435 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000 سهم 5000000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 970920XXXX20432 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970920XXXX81961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حنیفه زاده با کد ملی: 094573XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ محمد علی قلمبر دزفولی با کد ملی: 006387XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ حسین طاهری شریف آباد با کد ملی: 094328XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ ایرج فرهودی با کد ملی: 093932XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ شورش مرادی با کد ملی: 325536XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قررداد ها با مدیرعامل ثابت به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 970920XXXX51759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد علی قلمبر دزفولی با کد ملی: 006387XXXX آقای حسین طاهری شریف آباد با کد ملی: 094328XXXX آقای ایرج فرهودی با کد ملی: 093932XXXX آقای شورش مرادی با کد ملی: 325536XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای مهدی هدایتی به کد ملی: 007467XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای روزبه حضرتی به کد ملی: 006455XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 96 مورد تصویب قرار گرفت. پ 970906XXXX44922 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حنیفه زاده با کد ملی: 094573XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای محمد علی قلمبر دزفولی با کد ملی: 006387XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای حسین طاهری شریف آباد با کد ملی: 094328XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ایرج فرهودی با کد ملی: 093932XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای شورش مرادی با کد ملی: 325536XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قررداد ها با مدیرعامل ثابت به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ 970906XXXX49972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت از آدرس قبل به آدرس " استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، داوودیه ، خیابان شهید امیرسرلشگر علیرضا سنجابی ، میدان مادر ، پلاک 6 ، ساختمان بیژن ، طبقه پنجم ، واحد 4 کدپستی: 191191XXXX " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. ـ شعبه شرکت به آدرس " استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، فرودگاه پیام(فاز 2 ) ، خیابان ((فرعی جنوبی)) ، خیابان (ششم غربی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 318741XXXX " تاسیس گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قررداد ها با مدیرعامل ثابت به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. پ 970906XXXX28542 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها با مدیر عامل ثابت به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961111XXXX40761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها با مدیر عامل ثابت به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 961111XXXX64960 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شورش مرادی به شماره ملی 325536XXXX به سمت عضو هیت مدیره و مدیرعامل محمدعلی قلمبر دزفولی به شماره ملی 006387XXXX به سمت رییس هییت مدیره حسین طاهری شریف آباد به شماره ملی 094328XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ایرج فرهودی به شماره ملی 093932XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک،سفته، بروات، با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر قراردادها واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمد حسین قندی باغبانزاده به شماره ملی 006333XXXX به عنوان بازرس اصلی و تولا شوقی نیا به شماره ملی 006997XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 960920XXXX34894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: تهران ملاصدرا ـ پلاک 107 طبقه 3 واحد 34 کدپستی 199171XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 951208XXXX69582 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص تارک صنعت فردا درتاریخ 12/08/1395 به شماره ثبت 500834 به شناسه ملی 140062XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، طراحی و مشاوره و تهیه و تولید و تعمیر و نگهداری انواع دستگاه ها، اعم از الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات تامین نیرو و ذخیره نیرو، باطری های صنعتی، کامپیوتری شامل سخت افزار مخابراتی، ساختمان، فلزات، دستگاه های مکانیکی و برقی، ابزارآلات صنعتی و انجام کلیه امور عمران و ابنیه، تاسیسات و انتقال برق الکترونیک و قدرت، گازرسانی و آبرسانی و تامین و تجهیز و تولید لوازم و قطعات یدکی، کلیه فعالیت های مخابراتی و فعالیتهای مربوط به راه و ساختمان و طراحی و نصب و اجرای سیستم های حفاظتی و مدیریت هوشمند ساختمان، و کلیه فعالیت های مربوط به امور شرکت، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات، مزایده ها، اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش ال سی برای شرکت نزد بانک های داخلی و خارجی، انجام هرگونه حق العمل کاری و فعالیت های بازرگانی و مشارکت در سایر شرکت های داخلی و خارجی، اخذ و اعطا نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی، برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد روابط و مناسبات تجاری صنعتی و تولید بین المللی، تهیه طرح های توجیهی ( انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم ). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان ملاصدرا - بین شیراز و شیخ بهایی پلاک 107 ط 6 واحد 62 کدپستی 199171XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال منقسم به 100 سهم 5000000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 15/6563 مورخ 28/07/95 نزد بانک ملت شعبه میدان هروی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ایرج فرهودی به شماره ملی 093932XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حسین طاهری شریف آباد به شماره ملی 094328XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمدعلی قلمبر دزفولی به شماره ملی 006387XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مرتضی قلمبر دزفولی به شماره ملی 006345XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق تعهدآور از قبیل چک،سفته، بروات و قرارداد ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد حسین قندی باغبانزاده به شماره ملی 006333XXXX به عنوان بازرس اصلی و تولا شوقی نیا به شماره ملی 006997XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ 950812XXXX54522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی