اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 3350

شناسه ملی: 10861668228

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: لرستان خرم آباد خیابان علوی کوچه شهید باهنر پلاک 14

کد پستی: 6816834334

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

آگهی تغییرات شرکت ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره و 3350 شناسه ملی 108616XXXX8 طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/12/91 که طی نامه وارده 5401 مورخ 30/4/92 ارسال گردید بشرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد: آدرس شرکت از خوزستان، شوشتر کوی نیرو خیابان 5 شرقی پلاک 205 کدپستی 645174XXXX به لرستان خرم آباد خیابان علوی کوچه شهید باهنر پلاک 14 کدپستی 681396XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 1680113 اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نیکتا بام ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره و 3350 شناسه ملی 108616XXXX8 طبق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/11/91 که طی نامه وارده 5402 مورخ 30/4/92 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: مهران طاهری بابادی مدیر عامل ، ناصر بهداروند رییس هییت مدیره، علی گنج زاده شیروی نایب رییس، سعید ظهیری منشید عضو هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات اداری با امضا ناصر بهداروند (رییس هییت مدیره) همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. بازرس علی البدل مهناز بختیاری برای یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه نورخوزستان جهت آگهی تعیین شد. شعبه شرکت به آدرس استان لرستان در شهرستان خرم آباد قاضی آباد خیابان 6 پلاک 48 منحل گردید و هیچگونه فعالیتی ندارد. ش 1680114 اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/11/88 که طی نامه وارده شماره 26214 مورخ 6/11/88 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتنداز: مهران طاهری بابادی مدیر عامل ، ناصر بهداروند رییس هییت مدیره، علی گنج زاده شیروی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات اداری و معمولی با امضا ناصر بهداروند رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مهری براتی بازرس اصلی و سعید ظهیری منشید بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 1657380 اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/11:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/7/91 که طی نامه وارده شماره 12483 مورخ 9/7/91 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتنداز: مهران طاهری بابادی مدیر عامل ، ناصر بهداروند رییس هییت مدیره، علی گنج زاده شیروی نایب رییس و سعید ظهیری منشید عضو هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات اداری با امضا ناصر بهداروند (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی احمد عسکری برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. ش 1657384 اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/06:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/8/91 که طی نامه وارده 14372 مورخ 6/7/91 ارسال گردید به شرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد: آدرس شرکت از خوزستان شوشتر کوی نیرو خیابان 5 شرقی پلاک 205 کدپستی 645174XXXX به لرستان خرم آباد خیابان انقلاب کوچه آراسته نهم پلاک 4 کدپستی 681683XXXX انتقال یافت در نتیجه ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 1657382 اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 16/11/91 که طی نامه وارده 20947 مورخ 18/11/91 ارسال گردید بشرح زیر تصمیم گیری به عمل آمد: خانم مهناز بختیاری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند با توافق اعضا شعبه شرکت واقع در شهرستان خرم آباد قاضی آباد خیابان 6 پلاک 48 منحل گردید و دفتر قدیم خرم آباد خیابان انقلاب کوچه آراسته نهم پلاک 4 کدپستی 681683XXXX منحل و هیچگونه فعالیتی ندارد. ضمناً مرکز اصلی شرکت استان لرستان خرم آباد خیابان علوی کوچه شهید باهنر پلاک 14 کدپستی 681396XXXX میباشد ماده یک اساسنامه اصلاح میگردد. ش 1657381 اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نیکتا بام ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره و 3350 شناسه ملی 108616XXXX8 طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/7/91 که طی نامه وارده 12483 مورخ 9/7/91 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: مهران طاهری بابادی مدیر عامل ، ناصر بهداروند رییس هییت مدیره، علی گنج زاده شیروی نایب رییس و سعید ظهیری منشید عضو هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای ناصر بهداروند (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است بازرس اصلی احمد عسکری برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/11/88 که طی نامه وارده شماره 26214 مورخ 6/11/88 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: مهران طاهری بابادی مدیر عامل ، ناصر بهداروند رییس هییت مدیره علی گنج زاده شیروی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات اداری و معمولی با امضا ناصر بهداروند رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مهری براتی بازرس اصلی و سعید ظهیری منشید بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسنادو املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی