اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 387058

شناسه ملی: 10320376368

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 1555833116

آدرس: تهران سیدخندان ، ابتدای سهروردی شمالی ، کوچه شهید کورش مهاجر ، پلاک 821 ، ساختمان اردیبهشت ، طبقه 2 ، واحد شماره 6

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1397 و نامه شماره 273906/97 مورخ 11/04/1397 مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت: « نشر دیجیتال » می باشد که مصادیق فعالیت های آن عبارتند از: تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در معرض دسترس عمـوم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.: اساسنامه جدید در 91 ماده و 25 تبصره تنظیم و به تصویب جایگزین اساسنامه گردید. پ 970513XXXX65313 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1397 و نامه شماره 290944/97 مورخ 03/05/1397 مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام دلفانی شماره ملی 005825XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و میثم دلفانی شماره ملی 032021XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره سمیرا خوشگوییان شماره ملی 209229XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. غلامرضا دوج شماره ملی 182875XXXX بسمت بازرس اصلی و حسن رضا سهیلی به شماره ملی 618984XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.- امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و بروات وهرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد کند با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا 2 نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی واداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار می باشد. پ 970513XXXX60960 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل میثم دلفانی به شماره ملی 032021XXXX به سمت رییس هییت مدیره سمیرا خوشگوییان به شماره ملی 209229XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. غلامرضا دوج به شماره ملی 182875XXXX به عنوان بازرس اصلی و حسن رضا سهیلی به شماره ملی 618984XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 960815XXXX65110 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه شهید کورش مهاجر، پلاک 821 ، ساختمان اردیبهشت، طبقه 2 ، واحد شماره 6 کدپستی 155583XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940901XXXX47218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عادل دلفانی به شماره ملی 627946XXXX به سمت رییس هییت مدیره - خانم سمیرا خوشگوییان به شماره ملی 209229XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی ازاعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 940812XXXX00332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX - خانم سمیرا خوشگوییان به شماره ملی 209229XXXX - آقای سید فرهاد حسینی عبداللهی به شماره ملی 007363XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 940812XXXX38246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید فرهاد حسینی عبداللهی به شماره ملی 007363XXXX به سمت رییس هییت مدیره - خانم سمیرا خوشگوییان به شماره ملی 209229XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی ازاعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 940812XXXX13958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عادل دلفانی به شماره ملی 627946XXXX - خانم سمیرا خوشگوییان به شماره ملی 209229XXXX - آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -آقای غلامرضا دوج به شماره ملی 182875XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن رضا سهیلی به شماره ملی 618984516 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ 940812XXXX08319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهرخ دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به سمت رییس هییت مدیره. آقای ایمان دلفانی به شماره ملی 032021XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 931013XXXX15297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX آقای شاهرخ دلفانی به شماره ملی 005825XXXX آقای ایمان دلفانی به شماره ملی 032021XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند پ 931013XXXX11838 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. آقای غلامرضا دوج به شماره ملی 182875XXXX به عنوان بازررس اصلی و آقای سید بهنام میر هاشمی به شماره ملی 006357XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930625XXXX63818 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید. آقای غلامرضا دوج به شماره ملی 182875XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سید بهنام میرهاشمی به شماره ملی 006357XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 1746605 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/7/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شاهرخ دلفانی به شماره ملی 005825XXXX و آقای ایمان دلفانی به شماره ملی 032021XXXX و آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX تا تاریخ 5/7/1393 در تاریخ 30/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای غلامرضا دوج به شماره ملی 182875XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای فیروز فتاحی سوادجانی به شماره ملی 181871XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. در تاریخ 9/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای شاهرخ دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایمان دلفانی به شماره ملی 032021XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای شهرام دلفانی به شماره ملی 005825XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیر عامل و یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 3/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید. در تاریخ 01/06/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی