اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 222

شناسه ملی: 10530053843

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت ها ی مالی منتهی به 29/12/1396 قرایت و به تصویب مجمع عمومی رسید. و جواد فتحی و سهراب رضایی و بهمن رضایی و علی اکبر مرادی جمسی و بهرام رضایی همگی اعضای اصلی هییت مدیره و نور محمد رضایی جمسی و باقر صحراگرد جمسی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید و آقایان مجتبی گندم بر جمسی بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 971001XXXX53119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/01:

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی ثابت دهیا شرکت تعاونی به شماره ثبت 222 و شناسه ملی 105300XXXX3 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای جواد فتحی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سهراب رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهمن رضایی به سمت منشی هییت مدیره و همچنین آقایان علی اکبر مرادی و بهرام رضایی به عنوان عضو اصلی به مدت سه سال انتخاب گردیدند. و ،آقای مهدی کشتکار فرزند علی به شماره ملی 249118XXXX خارج از هییت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مهدی کشتکار (به عنوان مدیر عامل) به اتفاق آقای جواد فتحی ( به عنوان رییس هییت مدیره )و در غیاب رییس هییت مدیره آقای سهراب رضایی(نایب رییس هییت مدیره) به همراه مهر تعاونی دارای اعتبار است ..اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمهدی کشتکار(مدیر عامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود •

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آدرس شرکت به استان فارس ـ شهرستان داراب ـ بخش مرکزی ـ دهستان هشیوار ـ روستا جمسی-جمسی-کوچه جهانگیری-خیابان ش اسماعیلی-پلاک 0 -طبقه همکف-کدپستی 745917XXXX تغییر یافت. ش 961216XXXX56152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1395 که بموجب نامه شماره 9154/342/10/17 مورخه 25/06/1395 مورد تایید اداره تعاون روستایی شهرستان داراب قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید تعاونی در 86 ماده و 53 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 951007XXXX51518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/02/1395 که بموجب نامه شماره 9154/342/10/17 مورخه 25/06/1395 مورد تایید اداره تعاون روستایی شهرستان داراب قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1394 قرایت وبه تصویب مجمع عمومی رسید. آقایان محمود دهقان بسمت عضو اصلی جواد فتحی بسمت عضو اصلی باقر صحراگرد جمسی بسمت عضو اصلی سهراب رضایی بسمت عضو اصلی علی اکبر مرادی جمسی بسمت عضو اصلی غلامعلی صحراگرد بسمت عضو علی البدل بهرام رضایی بسمت عضو علی البدل به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقایان مشروحه زیر: بهمن رضایی بسمت بازرس اصلی مسعود منوچهری بسمت بازرس علی البدل به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 951007XXXX15550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1395 که بموجب نامه شماره 9154/342/10/17 مورخه 25/06/1395 مورد تایید اداره تعاون روستایی شهرستان داراب قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود دهقان به شماره ملی 249015XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای جواد فتحی به شماره ملی 249017XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سهراب رضایی به شماره ملی 249128XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقایان باقر صحراگرد جمسی و علی اکبر مرادی جمسی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره، همگی برای مدت 3 سال انتخاب و قبولی خود را اعلام نموند. و آقای مهدی کشتکار به شماره ملی 249118XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی فوق برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای آقای مهدی کشتکار (مدیرعامل) به اتفاق آقای محمود دهقان (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره، آقای جواد فتحی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواد بود و اوراق عادی و اداری با امضا آقای مهدی کشتکار (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951007XXXX19128 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی