اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/10:

در آگهی مورخه 8/9/86 شرکت تعاونی مسکن مهر در بند 5 سطر 7 در هر حالت در زمان حضور رییس هییت مدیره و یا غیاب او تمامی اسناد و اوراق بهادار مانند چک، سفته، برات و غیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و منشی (محمود مصطفایی) و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و منشی با مهر شرکت دارای اعتبار قانونی است از قلم افتاده که ذکر می گردد. (مراتب فوق ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده و از لحاظ امضا زیر تکمیل می باشد.) رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان بانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی