اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8332

شناسه ملی: 10700170447

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 16/3/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدجعفر یعصوبی رستمی به عنوان بازرس اصلی آقای سیدرسول مصطفوی گرچی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای علی رضاتجری و آقای حسین شهری و آقای اسمعیل تجری تا تاریخ 26/5/91 4 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید. 5 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند آقای علی رضاتجری به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین شهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اسمعیل تجری به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی رضا تجری به سمت مدیرعامل 6 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 14/4/1390 ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی