اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4608

شناسه ملی: 14005163195

تاریخ ثبت: 1394/05/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان خوزستان شهرستان شوشتر بخش مرکزی شهر شوشتر محله جاده صاحب الزمان خیابان ولیعصر خیابان سیدمحمد گلابی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 6451891351

تاریخ تاسیس: 1394/05/28

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی شوشتر به آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش مرکزی ـ شهر شوشتر ـ محله جاده صاحب الزمان ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان سیدمحمد گلابی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 645189XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970529XXXX68405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: حسین شیخی بیرگانی با کد ملی 187025XXXX ـ علیرضا سادات تلقری با کد ملی 188105XXXX ـ تارا شیخی بیرگانی با کد ملی 187037XXXX . خانم مهین شریف فرد به شماره ملی 188112XXXX به سمت بازرس اصلی و اسفندیار محمدی بیرگان به شماره ملی 555982XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960824XXXX81391 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل مقرر گردید: حسین شیخی بیرگانی با کد ملی 187025XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ علیرضا سادات تلقری با کد ملی 188105XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ تارا شیخی بیرگانی با کد ملی 187037XXXX به عنوان عضو هییت مدیره. کلیه اسنادو اوراق بهادر وتعهد آورشرکت از قبیل چک-سفته ـ بروات-قراردادها وعقوداسلامی با امضای(مدیرعامل ورییس هییت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. ش 960824XXXX31870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/28:

تاسیس شرکت سهامی خاص خاطره افروز کارون در تاریخ 28/5/1394 به شماره ثبت 4608 به شناسه ملی 140051XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای خدماتی پیمانکاری، تاسیساتی، فنی، جوشکاری، کشاورزی، ساختمانی شامل: ساختمان سازی ـ راه سازی و ابنیه ـ ساخت و ساز مجتمع آپارتمانی ـ رنگ آمیزی ـ اجرای نقشه کشی و نقشه برداری ـ لایروبی کانالها ـ آبیاری ـ خاک ریزی و خاک برداری ـ دفع آفات ـ کاشت داشت برداشت ـ نی بری ـ نیشکر ـ تسطیح اراضی ـ خرید و فروش ـ طبخ غذا ـ رستوران ـ آشپزخانه ـ بازاریابی غیرهرمی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات اعتباری حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. فعالیت شرکت منوط به اخذ و مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شوشتر ـ جاده صاحب الزمان جنب کانون فرهنگی کد پستی 645188XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 8/5/1394 نزد بانک رفاه کارگران شعبه شوشتر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. حسین شیخی بیرگانی به شماره ملی 187025XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ جعفر شیخی بیرگانی به شماره ملی 197094XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ تارا شیخی بیرگانی به شماره ملی 187037XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای حسین شیخی بیرگانی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مهین شریف فرد به شماره ملی 188112XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ اسفندیار محمدی بیرگان به شماره ملی 555982XXXX به عنوان بازرس علی البدل ـ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940528XXXX67795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی