اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 337

شناسه ملی: 10980137519

تاریخ ثبت: 1389/12/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/09

آدرس: استان آذربایجانشرقی شهرستان عجب شیر رو به روی بازار طلا

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی تولیدات گلخانه ای دشت ساوالان 6608 عجب شیر که برابر نامه شماره 1959 مورخه 9/12/89 اداره تعاون عجبشیر تایید و به این اداره رسیده است و در تاریخ 23/12/89 تحت شماره 337 و شناسه ملی 109801XXXX9 در دفتر ثبت شرکتهای ثبت عجب شیر بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی میشود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع محصولات گلخانه ای 2 ـ مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجانشرقی ـ شهرستان عجب شیر رو به روی بازار طلا کدپستی 554163XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 42000000 ریال که 3/1 آن نزد بانک توسعه تعاون واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 5 ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا آقایان حامد فتاحی مهماندار به کد ملی 154000XXXX بسمت رییس و ابراهیم گل افشان به کد ملی 506908XXXX بسمت نایب رییس و خانم الناز افاقی شیشوان به کد ملی 506986XXXX بسمت منشی هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند و آقای آرش آفاقی شیشوان فرزند علی اصغر به کد ملی 506986XXXX بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب شد و کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان منشی هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است 6 ـ بازرسان شرکت: آقایان مجید نفر خلج فرزند رمضان علی به کد ملی 154000XXXX و سعید نصر اللهی فرزند احمد به کد ملی 154002XXXX بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 7 ـ سایر موارد اساسنامه که در 64 ماده و 11 تبصره در مجمع موسسین مورخه 4/12/89 بتصویب رسیده است. رییس ثبت اسناد و املاک عجب شیر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی