اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 334844

شناسه ملی: 10103717785

تاریخ ثبت: 1387/07/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خ آفریقا بلوار ناهید

تاریخ تاسیس: 1387/07/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/16:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/2/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و ناصر قره داغی و هادی آقامحمدی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خ آفریقا بلوار ناهید غربی پ 57 واحد 40 می باشد. در تاریخ 14/5/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/07/1387 تحت شماره 334844 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/07/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: امور بازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اعطا و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز ارایه کلیه خدمات مورد نیاز صنایع و ارایه طرح و مشاوره در زمینه راه اندازی و توسعه کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی ارایه کلیه خدمات پس از فروش دستگاههای الکترونیک جهت خرید در مورد دستگاههای الکترونیک و انتقال تکنولوژی مشارکت در سایر شرکتها اعم از بازرگانی و خدمات از طریق تعهد سهام شرکتهای موجود و انجام عملیات حق العمل کاری و ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت بطور کلی شرکت می تواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم با هر یک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوط به شرکت مبادرت ورزد. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ آفریقا بلوار ناهید پ 21 واحد 40 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2668 مورخ 20/06/1387 نزد بانک ملی شعبه اسکان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سیدحمیدرضا خلیل پورخدادادی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای حسن شیرزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم زهرا شیرزاده به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم زهرا شیرزاده به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 11 آقای ناصر قره داغی به عنوان بازرس اصلی 22 خانم فهیمه صباغی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی