اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1808

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/04/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 16/12/89 شرکت پارسا خودرو میاندوآب به شماره ثبت 1808 تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای عباس ضیافت خانم عاطفه رضایی آقای علیرضا ضیافت به عنوان اعضای اصلی و هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقایان سیف اله ایزدی و علی قلی پور به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه ناشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 آقای عباس ضیافت به عنوان رییس هییت مدیره و خانم عاطفه رضایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا ضیافت به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و عقود قراردادهای اسلامی با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/12:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارسا خودرو میاندوآب که در تاریخ 11/4/1386 تحت شماره 1808 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/4/1386 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خرید و فروش انواع خودرو. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: میاندوآب جاده بوکان، روبروی کوی بهی جنب باسکول صداقت. 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سی و پنج درصد آن طی گواهی شماره 2366 مورخه 7/4/1386 بانک ملی شعبه میاندوآب پرداخت شده است. 5 اولین مدیران شرکت: آقای عباس ضیافت به سمت رییس و خانم عاطفه رضایی به سمت نایب رییس و آقای علیرضا ضیافت به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا علیرضا ضیافت مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر مفاد اساسنامه شرکت. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قلی پور به سمت بازرس اصلی و آقای سیف اله ایزدی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی