اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 21063

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/02/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/02/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/2/84 شرکت مزبور انحلال مورد تصویب قرار گرفت و آقایان رضا قربانی و مصطفی نوروزی به سمت مدیران تصفیه برای مدت یکسال به نشانی: مشهد، بلوار معلم، ستاری 16 ، پلاک 3 تعیین گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که درتاریخ 20/2/83 تحت شماره 21063 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: عملیات حرارتی و سخت کاری انواع فلزات. 2 موسسین شرکت: رضا قربانی و مصطفی نوروزی و علی وحدتی حسنی و جواد اثباتی و فاطمه وحدتی حسنی. 3 مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: مشهد کیلومتر 5 جاده سنتو بعد از لیفتراکسازی سهند صنایع حدید پولاد شرق. 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام که مبلغ کل سرمایه آن طی گواهی شماره 21/3564 مورخه 29/8/82 بانک صادرات شعبه بزرگراه آسیایی پرداخت گردیده است. 6 اولین مدیران شرکت: آقایان مصطفی نوروزی و رضا قربانی و علی وحدتی حسنی و جواد اثباتی و خانم فاطمه وحدتی حسنی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای مصطفی نوروزی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی وحدتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا قربانی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 8 اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: خانم / آقای عصمت زمانیان به سمت بازرس اصلی و خانم شوکت بیهقیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی